SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Techniki plastyczne w pracy z dziećmi - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Techniki plastyczne w pracy z dziećmi
Kod przedmiotu 05.7-WP-PPOW-TPL
Wydział Wydział Nauk Społecznych
Kierunek Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 1
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • mgr Katarzyna Lotka-Cuprych
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Konwersatorium - - 10
(w tym jako e-learning)
0,67
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Cel główny: rozwijanie myślenia twórczego, kreatywności i wyobraźni uczestników. Cele szczegółowe: zapoznanie z podstawowymi zagadnieniami i przykładami zaczerpniętymi z obszaru sztuk wizualnych, rozwijanie umiejętności manualnych, nauka praktycznego wykorzystania różnorodnych materiałów i technik plastycznych, nauka analizy i wyciągania wniosków na podstawie powstałych prac i przykładów zrealizowanych warsztatów twórczych

Wymagania wstępne

Zakres tematyczny

  1. Wprowadzenie do problematyki przedmiotu. Kompozycje liternicze – podstawowe informacje na temat typografii tekstu i projektowania graficznego. Opracowanie własnego logo.
  2. Zapoznanie z techniką grafiki warsztatowej – szablonem. Opracowanie projektu i wykonanie szablonu. Wykonanie odbitek na papierze oraz koszulce.
  3. Ekspresja i emocje wyrażane poprzez sztukę – przykłady i założenia sztuki abstrakcyjnej. Problem linii, kreski, plamy, barwy proporcji, akcentu i symboliki barw – podstawowe środki ekspresji plastycznej; Samodzielne wykonanie pracy abstrakcyjnej techniką pasteli olejnych. Nauka kadrowania, komponowania, oprawiania i eksponowania prac plastycznych.

  4. Warsztaty twórcze – przykłady autorskich scenariuszy omówione przez prowadzącego; propozycje i pomysły studentów – wykorzystanie w kreatywny sposób technik plastycznych do prowadzenia zajęć z dziećmi i młodzieżą; Ewaluacja końcowa zajęć.

Metody kształcenia

Zajęcia mają charakter warsztatów twórczych, w trakcie których wyróżnić można następujące metody pracy: ćwiczenia praktyczne, prezentacje multimedialne, pogadanki, dyskusje.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

  1. aktywne uczestnictwo w zajęciach
  2. przygotowanie do zajęć niezbędnych materiałów
  3. prezentacja i omówienie autorskiego scenariusza zajęć z wykorzystaniem technik plastycznych

Literatura podstawowa

Wiesław Karolak, , Wydawnictwo CODN, Warszawa 1998.

Stefan Szuman, , Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1990.

Anna Trojanowska, Dziecko i plastyka, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1983.

Każdorazowo uaktualniana przez prowadzącego.

Literatura uzupełniająca

Eugeniusz Józefowski, Książka o książkach, Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Tadeusza Kotarbińskiego, Zielona Góra 1999

Edward Nęcka, Trening twórczości, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 1998.

Warsztaty edukacji twórczej, pod red. Elżbiety Olinkiewicz i Ewy Repsch, Wydawnictwo Europa, Wrocław 2001.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Grażyna Gajewska, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 28-12-2016 21:07)