SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Metody poznawania i wspierania rozwoju dziecka - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Metody poznawania i wspierania rozwoju dziecka
Kod przedmiotu 05.1-WP-NJOEPiW-MPWD
Wydział Wydział Nauk Społecznych
Kierunek Nauczanie języków obcych w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Agnieszka Olczak
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia - - 20
(w tym jako e-learning)
1,33
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie z problematyką metod poznawania ucznia, rozwijanie umiejętności dokonywania wyboru i oceny przydatności danej metody w określonej sytuacji; rozwijanie umiejętności interpretowania zgromadzonych danych empirycznych.

Wymagania wstępne

Zakres tematyczny

Znaczenie umiejętności rozpoznania poziomu rozwoju dziecka, jego potencjału, możliwości, określanie strefy aktualnego i najbliższego rozwoju dziecka

Omówienie i analiza wybranych metod poznawania dziecka: obserwacja, wywiad, analiza wytworów dzieci, badania socjometryczne, techniki projekcyjne.

Narzędzia badawcze (testy obrazkowe, test zdań niedokończonych itp.)

Rodzice jako źródło wiedzy o dziecku, przygotowanie arkusza wywiadu z rodzicami.

Metody kształcenia

Metody praktycznego działania- projektowanie testów, zadań i sytuacji z zastosowaniem poznanych metod.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Ocena końcowa to średnia ocen, na którą składają się: ocena uzyskana za opracowanie i przeprowadzenie projektu badawczego -50%, ocena za prezentację materiału empirycznego na forum grupy  50% .

Literatura podstawowa

Pilch T., BaumanT.,  Zasady badań pedagogicznych : strategie ilościowe i jakościowe , Warszawa 2001, Wyd. Żak.

Jakościowe orientacje w badaniach pedagogicznych. Studia i materiały, red. D. Urbaniak-Zając, J. Piekarski, Łódź 2003, Wyd. UŁ.

Badania w działaniu. Pedagogika i antropologia zaangażowane, red. H. Červinková, B.D. Gołębniak, Wrocław 2010, DSW.

Orientacje w metodologii badań pedagogicznych, red. S. Palka, Kraków 1998, Wyd. UJ.

Palka S., Metodologia. Badania. Praktyka pedagogiczna, Gdańsk 2006, GWP.

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Agnieszka Olczak (ostatnia modyfikacja: 11-12-2016 16:32)