SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Metodyka wczesnego nauczania języka angielskiego - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Metodyka wczesnego nauczania języka angielskiego
Kod przedmiotu 05.1-WP-NJOEPiW-MWNJA
Wydział Wydział Nauk Społecznych
Kierunek Nauczanie języków obcych w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • mgr Beata Burchardt
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia - - 20
(w tym jako e-learning)
1,33
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem zajęć jest metodyczne przygotowanie studentów edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej do prowadzenia zajęć języka angielskiego w przedszkolach i klasach I - III, do stosowania w środowisku szkolnym adekwatnych do wieku uczniów aktywizujących metod i technik nauczania języka obcego oraz do zapoznania się z podstawowymi teoriami wczesnego nauczania  języka angielskiego.

Wymagania wstępne

Znajomość języka angielskiego na poziomie B1+/B2.

Zakres tematyczny

Istota i sens metod nauczania języka angielskiego: metoda naturalna (The Natural Approach), metoda audiolingwalna (ALM), metoda audiowizualna, metoda reagowania całym ciałem (TPR), podejście komunikacyjne (communicative approach), metoda Talking kids, metoda zintegrowanego nauczania języka i przedmiotu (CLIL). Techniki rozwijające sprawność mówienia, pisania, czytania i rozumienia ze słuchu w nauczaniu języka obcego: gry, zabawy, teatr, drama, pantomima, piosenki, wierszyki, rymowanki, dryle językowe, teksty narracyjne, zajęcia plastyczne, projekty językowe, wykorzystanie multimediów). Planowanie procesu nauczania (etapy lekcji, konspekt, rozkład materiału). Opracowywanie materiałów dydaktycznych, sterowanie interakcją, kierowanie klasą. Testowanie i ocenianie.

Metody kształcenia

Wykład konwersatoryjny, praca indywidualna, praca w grupach, praca w parach, burza mózgów, obserwacja nagranej lekcji, inscenizacja, gry dydaktyczne, dyskusja, ćwiczenia produkcyjne.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie z ćwiczeń: metody weryfikacji efektów kształcenia to:

- jedno kolokwium pisemne w semestrze zawierające pytania otwarte i zamknięte i uzyskanie minimum 50 % prawidłowych odpowiedzi; student otrzymuje ocenę z kolokwium wg następujących progów punktowych:

50 – 60 % - dostateczny

61 – 70 % - dostateczny plus

71 – 80 % - dobry

81 – 90 % - dobry plus

91 – 100 % - bardzo dobry

- sprawdzian: progi punktowe jw.

- aktywne uczestnictwo w zajęciach,

- przygotowanie portfolio z konspektami lekcji.  

Ocena z ćwiczeń stanowić będzie średnią arytmetyczną wszystkich ocen.

Ocena końcowa:  ocena końcowa jest oceną z ćwiczeń.

Literatura podstawowa

Brown H.D., Teaching by principles: an interactive approach to language pedagogy, White Plains, 2001

Komorowska H., Metodyka nauczania języków obcych, Warszawa, 1999

Richards J.C., Rogers T.S., Approaches and methods in language teaching: a description and analysis, Cambridge, 1997

Cameron L., Teaching languages to young learners, Cambridge University Press, 2007

Szpotowicz M., Szulc-Krupska M., Teaching English to young learners, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006

Pamuła M., Metodyka nauczania języków obcych w kształceniu zintegrowanym, Warszawa, Fraszka Edukacyjna, 2006

Pamuła M., Inteligencje wielorakie na zajęciach języka angielskiego, czyli jak skutecznie i ciekawie uczyć dzieci w młodszym wieku szkolnym, Warszawa, Centralny Ośrodek Kształcenia Nauczycieli, 2008

Kotarba M., Zasady nauczania języka angielskiego dzieci w wieku przedszkolnym, The Teacher 11, 20

Literatura uzupełniająca

Brown H.D, Principles of language learning and  teaching, White Plains, 2000

Harmer J. , The practice of language teaching, Harlow, 2001

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Agnieszka Olczak (ostatnia modyfikacja: 11-12-2016 17:51)