SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Projektowanie zajęć zintegrowanych z elementami z języka obcego - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Projektowanie zajęć zintegrowanych z elementami z języka obcego
Kod przedmiotu 05.1-WP-NJOEPiW-PZZJO
Wydział Wydział Nauk Społecznych
Kierunek Nauczanie języków obcych w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Agnieszka Olczak
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia - - 10
(w tym jako e-learning)
0,67
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Doskonalenie umiejętności projektowania zajęć dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym z uwzględnieniem treści nauczania języka obcego. Rozwój kompetencji nauczyciela w zakresie organizacji wczesnej edukacji językowej dzieci, dostrzeganie potrzeby dokształcania się w zakresie nowych, zróżnicowanych rozwiązań dotyczących wczesnej edukacji językowej.

Wymagania wstępne

Zakres tematyczny

Projektowanie zajęć zintegrowanych z elementami języka obcego dla uczniów klas I-III

Wykonywanie pomocy dydaktycznych / kart pracy wspierających naukę języka obcego przez dzieci

Demonstrowanie autorskich propozycji na forum grupy

Metody kształcenia

Ćwiczenia: metody problemowe, praktycznego działania - projektowanie zadań i sytuacji z zastosowaniem metod aktywizujących.

 

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie z ćwiczeń: pozytywnie oceniony projekt zajęć z zakresu edukacji językowej dzieci w wieku wczesnoszkolnym, pozytywnie oceniona pomoc dydaktyczna zaprojektowana i wykonana przez studenta

Ocena ostateczna: średnia ocen cząstkowych z ćwiczeń

 

Literatura podstawowa

Dowolnie dobrana przez studenta

Literatura uzupełniająca

Komorowska H., Metodyka nauczania języków obcych, Warszawa 1999, WSiP.

Pamuła M., Metodyka nauczania języków obcych w kształceniu zintegrowanym, Warszawa 2003, Wyd. Fraszka Edukacyjna.

Olczak A., Język obcy w kształceniu zintegrowanym [w:] Dziedziny kształcenia w klasach I-III, red. M. Magda-Adamowicz, L. Kataryńczuk-Mania, Warszawa 2013, Wyd. Akademickie „Żak”.

Integracja w nauczaniu języków obcych, red. J. Zawodniak, K. Trychoń-Cieślak, Zielona Góra 2005, Wyd. UZ.

 

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Agnieszka Olczak (ostatnia modyfikacja: 11-12-2016 18:21)