SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Profilaktyka logopedyczna - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Profilaktyka logopedyczna
Kod przedmiotu 05.6-WP-LOG-PROF
Wydział Wydział Nauk Społecznych
Kierunek Logopedia
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Ewa Skorek, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład - - 5
(w tym jako e-learning)
0,33
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - - 5
(w tym jako e-learning)
0,33
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie słuchaczy z poziomami profilaktyki logopedycznej. Przygotowanie do działań praktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń zdolności komunikacyjnej u dzieci i dorosłych.

Wymagania wstępne

Brak.

Zakres tematyczny

Wykład

Wyjaśnienia terminologiczne. Poziomy profilaktyki logopedycznej. Rozwój zainteresowania profilaktyką zaburzeń mowy w Polsce i na świecie. Przykłady działań promujących zdrowy tryb życia i utrwalanie prawidłowych nawyków w zakresie komunikacji językowej.

Ćwiczenia

Profilaktyka pierwszorzędowa: profilaktyka niespecyficzna (przykłady polityki informacyjnej w Polsce i na świecie), profilaktyka specyficzna (tworzenie optymalnych warunków, profilaktyczne ćwiczenia logopedyczne – ćwiczenia przygotowawczo-profilaktyczne, ćwiczenia ortofoniczne, ćwiczenia logorytmiczne, ćwiczenia metajęzykowe). Profilaktyka drugorzędowa – zasady prowadzenia badań przesiewowych w przedszkolach i szkołach podstawowych. Istota i przykłady zadań zawodowych logopedy związane z profilaktyką trzeciorzędową.

Metody kształcenia

Wykład – wykład tradycyjny.

Ćwiczenia – metoda projektu, praca z materiałami źródłowymi, praca w grupach, klasyczna metoda problemowa, burza mózgów, dyskusja, prezentacja.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Ćwiczenia – na ocenę z ćwiczeń składają się wyniki osiągnięte na kolokwiach (25%), ocena z projektu (25%), prezentacji (25%) oraz pracy pisemnej (25%).

Wykład – kolokwium pisemne z problematyki wykładów.

Na ocenę z przedmiotu składa się ocena z ćwiczeń (50%) i z wykładu (50%). Warunkiem zaliczenia przedmiotu są pozytywne oceny z ćwiczeń i wykładu.

Literatura podstawowa

  1. Gunia G., Lechta V., Wprowadzenie do logopedii, Kraków 2013.
  2. Profilaktyka logopedyczna w praktyce edukacyjnej, T. 1-2, Katowice 2012, 2013.
  3. Skorek E.M., Profilaktyka logopedyczna: wybrane zagadnienia, [w:] Komunikacja, zaburzenia, terapia, red. E.M. Skorek, K.B. Kochan, Zielona Góra 2014.
  4. Skorek E.M., Ćwiczenia przygotowawczo-profilaktyczne: rodzaje i możliwości zastosowania u dzieci w wieku przedszkolnym, [w:] Komunikacja, zaburzenia, terapia, red. E.M. Skorek, K.B. Kochan, Zielona Góra 2014.

Literatura uzupełniająca

  1. Opieka logopedyczna od poczęcia, red. B. Rocławski, Gdańsk 1998.
  2. Sachajska E., Uczymy poprawnej wymowy, Warszawa 1989.
  3. Skorek E.M., 100 tekstów do ćwiczeń logopedycznych, Gdańsk, 2005.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Ewa Skorek, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 01-01-2017 20:08)