SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Logorytmika - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Logorytmika
Kod przedmiotu 05.6-WP-LOG-LOGO
Wydział Wydział Nauk Społecznych
Kierunek Logopedia
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Lidia Kataryńczuk-Mania, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia - - 10
(w tym jako e-learning)
0,67
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie słuchaczy z podstawowymi założeniami rytmiki E. J. Dalcroze'a i C. Orffa oraz znaczeniem ćwiczeń muzycznych i ruchowych (logorytmika) dla wspomagania funkcjonowania człowieka. Wskazanie zadań logorytmiki jako metody terapeutycznej i wspomagającej terapię logopedyczną.

Wymagania wstępne

Podstawy pedagogiki specjalnej, typologie zaburzeń mowy.

Zakres tematyczny

Pojęcie logorytmiki – jej zasady i cele. Podstawowe pojęcia muzyki: rytm, metrum, tempo. Rodzaje ćwiczeń logorytmicznych: inhibicyjno-incytacyjne, metrorytmiczne, polirytmiczne oraz ich konkretne przykłady. Podstawowe założenia rytmiki Emila Jaques-Dalcroze’a i Carla Orffa. Ruch w logorytmice a rozwój i stymulacja mowy dziecka. Różnorodne wykorzystanie ćwiczeń ruchowych, oddechowych, słuchowych z muzyką i akompaniamentem w pracy z dzieckiem z zaburzoną komunikacją.

Metody kształcenia

Ćwiczenia – klasyczna metoda problemowa, dyskusja, praca z dokumentem źródłowym, metoda przypadków.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Ćwiczenia – na ocenę z ćwiczeń składają się wyniki osiągnięte na kolokwiach (50%) oraz prezentacji (25%), projekcie (25%).

Na ocenę z przedmiotu składa się ocena z ćwiczeń.

Literatura podstawowa

  1. Kilińska-Ewertowska E., Logorytmika, Lublin 1980.
  2. Sachajska E., Uczymy poprawnej wymowy, Warszawa 1987.
  3. Surowaniec J., Podręczny słownik logopedyczny, Kraków 1993.
  4. Walencik-Topiłko A., Rytm muzyczny i logorytmika w terapii logopedycznej dotyczącej dyslalii, [w:] Logopedia jako nauka interdyscyplinarna – teoretyczna i stosowana, red. I. Nowakowska-Kempna, Katowice 1998.

Literatura uzupełniająca

  1. Dasiewicz-Tobiasz A., Umuzykalnienie w przedszkolu, Warszawa 1977.
  2. Nowak J., Piosenka w usprawnianiu wymowy dzieci z trudnościami w uczeniu się, Bydgoszcz 1993.
  3. Podolska B., Z muzyką w przedszkolu, Warszawa 1979.
  4. Stadnicka J., Terapia dzieci muzyką, ruchem i mową, Warszawa 1998.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Ewa Skorek, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 01-01-2017 23:18)