SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Audiologia i foniatria - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Audiologia i foniatria
Kod przedmiotu 12.1-WP-LOG-AUFO
Wydział Wydział Nauk Społecznych
Kierunek Logopedia i Terapia Pedagogiczna
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr n. med. Anna Bogusławska-Wilczyńska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia - - 5
(w tym jako e-learning)
0,33
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę
Wykład - - 5
(w tym jako e-learning)
0,33
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie słuchacza z problematyką medyczną wchodzącą w zakres działania foniatrii i audiologii, powiązaniem logopedii z innymi dziedzinami medycyny, w tym z foniatrią i audiologią, ukazanie znaczenia wzajemnej współpracy pomiędzy logopedą a foniatrą/audiologiem.

Wymagania wstępne

Anatomia i fizjologia narządów mowy.

Zakres tematyczny

Wykład

Wyjaśnienie pojęć i przedmiot zainteresowań – foniatria, audiologia, otolaryngologia, otorynolaryngologia. Schemat badania laryngologicznego. Zarys metod rehabilitacji stosowanych w foniatrii i audiologii. Diagnostyka i leczenie chorób: niedosłuch, głuchota, zaburzenia mowy, chrypka, bezgłos, szumy uszne, zaburzenia połykania, zaburzenia równowagi, zawroty głowy.

Ćwiczenia

Metodyka badania audiologicznego: metody badania narządu słuchu u dorosłych i dzieci / audiometria tonalna, audiometria impedancyjna, otoemisja, audiometria odpowiedzi wywołanych. Zaburzenia i schorzenia narządu słuchu. Metody terapii stosowane w schorzeniach narządu słuchu. Zastosowanie aparatów słuchowych, systemów wspomagających słyszenie u osób niedosłyszących. Metodyka badania foniatrycznego. Zaburzenia i schorzenia narządu głosu i mowy. Metody terapii stosowane w schorzeniach narządu głosu i mowy.

Metody kształcenia

Wykład – wykład konwencjonalny, pokaz.

Ćwiczenia – dyskusja, praca z tekstem źródłowym, klasyczna metoda problemowa, studium przypadku, pokaz.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Ćwiczenia – na ocenę z ćwiczeń składają się wyniki osiągnięte na kolokwiach (50%) oraz aktywność na zajęciach (25%) i ocena z pracy samodzielnej (25%).

Wykład – kolokwium pisemne z problematyki wykładów (90% poprawnych odpowiedzi – ocena bdb, 75% – db, 60% – dst).

Na ocenę z przedmiotu składa się ocena z ćwiczeń (50%) i z wykładu (50%). Warunkiem zaliczenia przedmiotu są pozytywne oceny z ćwiczeń i wykładu.

Literatura podstawowa

  1. Obrębowski A., Narząd głosu i jego znaczenie w komunikacji społecznej, Poznań 2008.
  2. Pruszewicz A., Foniatria kliniczna, Warszawa 1992.
  3. Pruszewicz A., Audiologia kliniczna: zarys, Poznań 2003
  4. Śliwińska-Kowalska M., Audiologia kliniczna, Łódź 2005.

Literatura uzupełniająca

  1. Janczewski G., Otolaryngologia praktyczna, Gdańsk 2005.
  2. Marciniak T., Anatomia prawidłowa człowieka, Warszawa 1965.
  3. Sinkiewicz A., Poradnik dla laryngektomowanych, Bydgoszcz 1992.
  4. Śliwińska-Kowalska M., Głos narzędziem pracy: poradnik dla nauczycieli, Łódź 1999.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Ewa Skorek, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 01-01-2017 23:46)