SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Emisja i higiena głosu - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Emisja i higiena głosu
Kod przedmiotu 05.0-WP-LOG-EHG
Wydział Wydział Nauk Społecznych
Kierunek Logopedia i Terapia Pedagogiczna
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr hab. Lidia Kataryńczuk-Mania, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia - - 10
(w tym jako e-learning)
0,67
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest wyposażenie słuchaczy w umiejętności i kompetencje świadomego tworzenia i wykorzystania własnego głosu poprzez praktyczne wyćwiczenie prawidłowego toru oddechowego w trakcie mówienia, uświadomienie zasad optymalnej emisji głosu, zapoznanie z podstawowymi pojęciami związanymi z emisją głosu, przygotowanie przyszłych nauczycieli do świadomego posługiwania się własnym głosem w celu zmniejszania ryzyka zapadalności na choroby zawodowe i efektywne wykorzystywanie głosu w pracy zawodowej.

Wymagania wstępne

Anatomia i fizjologia narządów mowy.

Zakres tematyczny

Odmienność języka mówionego od pisanego w różnych systemach językowych. Style wypowiedzi. Generowanie mowy w centralnym ośrodku nerwowym i przesyłanie mowy – emisja. Ćwiczenia relaksacyjne – opanowanie tremy i napięć mięśniowych w krtani. Udział narządów zmysłów w tworzeniu mowy. Ćwiczenia oddechowe. Tory oddechowe, udział przepony. Ćwiczenia dykcyjne. Prozodia – ćwiczenia z zastosowaniem różnych rodzajów akcentowania, przestankowania, intonacji modulacji i ekspresji mowy. Ćwiczenie
i profilaktyka słuchu, znaczenie umuzykalnienia. Kultura języka w wychowaniu i kształceniu – ćwiczenia usprawniające pracę rezonatorów. Wprowadzenie elementarnej wiedzy z zakresu retoryki i erystyki. Interpretacja i wygłaszanie tekstów, praca nad tekstem.

Metody kształcenia

Ćwiczenia – metody ekspresyjne, asymilacji wiedzy.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Konwersatorium – zaliczenie z oceną na podstawie aktywnej obecności i dyskusji studentów, pracy pisemnej i autoprezentacji

Na ocenę z przedmiotu składa się ocena z konwersatorium.

Literatura podstawowa

 1. Broszkiewicz B., Teatr szkolny: głoski, sylaby, wyrazy, Wrocław 2003.
 2. Broszkiewicz B., Teatr szkolny: akcent, intonacja, intencje, Wrocław 2004.
 3. Kataryńczuk -Mania L., Kowalkowska I., red., Profilaktyka i rehabilitacja głosu, mowy, Zielona Góra 2006.
 4. Oczkoś M., Abecadło mówienia, Wstęp do nauki poprawnej wymowy, Warszawa 2000.
 5. Oczkoś M., Sztuka poprawnej wymowy, Warszawa 2007.
 6. Przybysz-Piwko M. (red.), Emisja głosu nauczyciela, Warszawa 2006.
 7. Gawronska M., Podstawy wymowy i impostacji głosu, Wrocław 2001.
 8. Grombel B.E. i In., Zasady komunikacji werbalnej, Poznań 2001.

Literatura uzupełniająca

 1. Toczyska B., Elementarne ćwiczenia dykcji, Gdańsk 1997.
 2. Toczyska B., Sarabanda w chaszczach, Gdańsk 1999.
 3. Laskowska H., Podstawy emisji głosu, Bydgoszcz 2000.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Ewa Skorek, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 02-01-2017 17:32)