SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Diagnoza i terapia logopedyczna II - opóźniony rozwój mowy, jąkanie - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Diagnoza i terapia logopedyczna II - opóźniony rozwój mowy, jąkanie
Kod przedmiotu 05.6-WP-LOG-DTL2
Wydział Wydział Nauk Społecznych
Kierunek Logopedia i Terapia Pedagogiczna
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 5
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr hab. Ewa Skorek, prof. UZ
 • mgr Grzegorz Hryniewicz
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład - - 10
(w tym jako e-learning)
0,67
(w tym jako e-learning)
Egzamin
Ćwiczenia - - 40
(w tym jako e-learning)
2,67
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Teoretyczne przygotowanie słuchaczy do samodzielnego prowadzenia diagnozy i terapii logopedycznej. Przyswojenie niezbędnej wiedzy teoretycznej i trening umiejętności praktycznej realizacji diagnozy logopedycznej w zakresie rozwoju mowy i płynności (jąkanie, giełkot) mówienia, wspomagania opóźnionego rozwoju mowy i terapii jąkania. Ćwiczenie umiejętności dostosowania metod terapeutycznych w zakresie niepłynności mówienia do indywidualnych potrzeb pacjenta w zależności od przyczyn i wieku.

Wymagania wstępne

Anatomia i fizjologia narządów mowy. Etapy prawidłowego rozwoju mowy. Typologia zaburzeń komunikacji językowej. Wprowadzenie do metodyki diagnozy i terapii logopedycznej.

Zakres tematyczny

Wykład

Istota opóźnionego rozwoju mowy – problemy definicyjne. Klasyfikacje opóźnień w rozwoju mowy. Objawy opóźnienia w rozwoju mowy. Wskaźniki i stopnie opóźnienia w rozwoju mowy. Przyczyny opóźnienia rozwoju mowy (psychospołeczne, biologiczne). Problem niepłynności mowy (jąkanie, giełkot) w literaturze. Etiologia zaburzeń płynności mowy. Rozwojowa niepłynność mowy a jąkanie wczesnodziecięce: cechy mowy dziecka jąkającego się. Stadia rozwoju jąkania. Jąkanie pierwotne i wtórne, logofobia.

Ćwiczenia

Diagnostyka funkcjonalna dziecka z niesamoistnym opóźnionym rozwojem mowy – elementy MFDR, metody diagnozowania opóźnień (CHAT, Delacato). Metody stymulacji rozwoju zaburzeń zdolności komunikacyjnej dziecka. Praca z rodziną dziecka z opóźnionym rozwojem mowy. Diagnoza różnicowa jąkania
i giełkotu, prezentacja testów diagnostycznych. Metody terapii: mówienie rytmiczne, wystukiwania sylab, metoda echa, metoda Cooperów, M. Chęćka, L. Arutiunian, program kompleksowej terapii van Ripera, ćwiczenia wspomagające płynne mówienie (relaksacja, trening autogenny, ćwiczenia oddechowe); terapia grupowa; metody wspierające terapię jąkania.

Metody kształcenia

Wykład – wykład tradycyjny.

Ćwiczenia – metoda projektu, praca z książką, metoda przypadków, praca w grupach, klasyczna metoda problemowa, burza mózgów.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Ćwiczenia – na ocenę z konwersatorium składają się wyniki osiągnięte na kolokwiach (50%), ocena z projektu (25%) oraz studium przypadku (25%).

Wykład – egzamin złożony z dwóch części pisemnej i ustnej; warunkiem przystąpienia do części ustnej jest uzyskanie 30% punktów z części pisemnej. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest pozytywna ocena z ćwiczeń.

Na ocenę z przedmiotu składa się ocena z ćwiczeń (50%) i z egzaminu (50%). Warunkiem zaliczenia przedmiotu są pozytywne oceny z ćwiczeń i egzaminu.

Literatura podstawowa

 1. Adamczyk B., Terapia jąkania dla ubogich, ale chętnych, „Logopedia” 1999, 26.
 2. Byrne R., Pomówmy o zacinaniu, Warszawa 1989.
 3. hęciek M., Etapy w zmodyfikowanym programie psychofizjologicznej terapii jąkania się, „Logopedia” 1997, 24.
 4. Jastrzębowska G., Opóźnienia rozwoju mowy, [w:] Podstawy neurologopedii, red. T. Gałkowski, E. Szeląg, G. Jastrzębowska, Opole 2005.
 5. Jastrzębowska G., Istota i klasyfikacje opóźnień rozwoju mowy, „Audiofonologia” 1997, 10.
 6. Tarkowski Z., Jąkanie wczesnodziecięce, Warszawa 1992.
 7. Tarkowski Z., Jąkanie. Giełkot, [w:] Logopedia: pytania i odpowiedzi: podręcznik akademicki red. T. Gałkowski, G. Jastrzębowska, Opole 1999.
 8. Zaleski T., Opóźnienia w rozwoju mowy, Warszawa 2002.

Literatura uzupełniająca

 1. Jastrzębowska G., Podstawy teorii i diagnozy logopedycznej, Opole 1998.
 2. Kostecka W., Pomoc logopedyczna dziecku jąkającemu się, „Logopedia” 1999, 26.
 3. Styczek I., Logopedia, Warszawa 1981.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Ewa Skorek, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 02-01-2017 14:30)