SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Teoretyczne podstawy pedagogiki Marii Montessori - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Teoretyczne podstawy pedagogiki Marii Montessori
Kod przedmiotu 05.1-WP-PMiPD-TPPM
Wydział Wydział Nauk Społecznych
Kierunek Pedagogika Marii Montessori i Plan Daltoński
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Jednostka obsługująca przedmiot Wydział Nauk Społecznych
Informacje o przedmiocie
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Mirosława Nyczaj-Drąg, prof. UZ
  • dr Anetta Soroka-Fedorczuk
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład - - 2
(w tym jako e-learning)
0,13
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie 
Ćwiczenia - - 8
(w tym jako e-learning)
0,53
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie z filozoficznymi, psychologicznymi i społecznymi przesłankami pedagogiki Marii Montessori, analiza zasad pedagogicznych, organizacji kształcenia, stosowanych materiałów w pedagogice Marii Montessori, krytyczna analiza i ocena idei pedagogiki Marii Montessori z perspektywy współczesności.

Wymagania wstępne

Podstawy psychologii rozwojowej wieku dziecięcego i dydaktyki ogólnej.

 

Zakres tematyczny

1.Filozoficzne podstawy pedagogiki Marii Montessori. Idea humanizmu, i tolerancji. Kontekst historyczno-społeczny powstania pedagogiki Marii Montessori.

2. Psychologiczne podstawy pedagogiki Marii Montessori. Fazy rozwoju dziecka.

3.Zasady pedagogiczne w pedagogice M.Montessori.

4.Organizacja przestrzeni i materiały stosowane przez Marię Montessori

5. Współczesność a idee pedagogiczne Marii Montessori. Dyskusja, krytyka, kwestie problematyczne we współczesnej interpretacji pedagogiki Marii Montessori.

Metody kształcenia

Podające - wykład, praca z książka i innymi źródłami wiedzy, problemowe - dyskusja, mapy myśli, drzewo decyzyjne, metoda projektów.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia wykładu i ćwiczeń jest przygotowanie pisemnych zadań w postaci projektu. Ocena końcowa jest średnią ocen uzyskanych z wykonanych zadań w obu formach zajęć.

Literatura podstawowa

1..Ł. Kurdybacha, Historia wychowania, PWN , Warszawa 1967.

2. W. Okoń, Szkoły eksperymentalne w świecie 1900-1975, WSiP, Warszawa 1978.

3..M. Miksza, Zrozumieć Montessori czyli Maria Montessorii a wychowanie dziecka, Impuls, Kraków 1998.

4.B.Stein, Teoria i praktyka pedagogiki Marii Montessori w szkole podstawowej, Jedność, Kielce 2003.

5.A. Lukaniuk-Quintailla, Szkoła Marii Montessori. Historia i współczesność, Oficyna Wydawnicza Espera, Kraków 1998.

 

 

 

Literatura uzupełniająca

1.Roel Ronher, Jak dziś wygląda plan daltoński? , „Bliżej Przedszkola”, 2011 nr 3.

2. Roel Rohner, Indywidualizacja drogą do sukcesu każdego dziecka, „Bliżej Przedszkola”, 2011 nr 9.

3. Roel Rohner, Plan daltoński wzorcowym narzędziem dla współczesnej edukacji, Bliżej Przedszkola, 2011 nr 11.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Mirosława Nyczaj-Drąg, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 10-03-2017 14:02)