SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Trening interpersonalny - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Trening interpersonalny
Kod przedmiotu 14.4-WP-CwZiB-TI-N16
Wydział Wydział Nauk Społecznych
Kierunek Coaching w życiu i biznesie
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Jednostka obsługująca przedmiot Wydział Nauk Społecznych
Informacje o przedmiocie
Liczba punktów ECTS do zdobycia 1
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • mgr Joanna Kubicka-Jakuczun
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia - - 16
(w tym jako e-learning)
1,07
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie 

Cel przedmiotu

Rozszerzenie wiedzy na temat sposobów rozpoznawania i analizowania procesów własnych w odniesieniu do funkcjonowania w grupie/ społeczeństwie; rozpoznawanie i diagnozowanie mechanizmów psychologicznych i procesów zachodzących pomiędzy członkami grupy.

Wymagania wstępne

wiedza z zakresu psychologii społecznej, podstawowa wiedza z zakresu komunikacji interpersonalnej

Zakres tematyczny

Poszerzanie samoświadomości i umiejętności  analizowania siebie w sytuacjach społecznych. Doświadczanie wglądów we własne doświadczenia w relacjach z innymi ludźmi. Gromadzenie samowiedzy w oparciu o przeżycia doświadczone w sytuacji kontaktu z grupą. Kształtowanie odpowiedzialności za własny rozwój. Wzmacnianie postawy samokontroli i tendencji do planowania i realizowania konstruktywnych zmian we własnym zachowaniu społecznym. Rozwój kompetencji  w zakresie: uważnego słuchania, wypowiadania opinii, przekazywania i przyjmowania krytyki i uczuć niezadowolenia. Umiejętność doświadczania frustracji i radzenie sobie z nią. Formowanie postaw wobec wartości moralnych i społecznych. Trenowanie umiejętności pokonywania barier interpersonalnych.  

Metody kształcenia

Trening umiejętności interpersonalnych, trening umiejętności komunikowania się i wyrażania własnego zdania oraz własnych emocji, dyskusja

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Praca pisemna oparta na autoanalizie.

Literatura podstawowa

1.      Jedliński K. [red.], (2008), Trening interpersonalny, Warszawa: Wydawnictwo W.A.B

2.      Adams K., Galanes G.J., Komunikacja w grupach, Warszawa 2008

3.      Brown R., Procesy grupowe. Dynamika wewnątrzgrupowa i międzygrupowa. Gdańsk 2006

4.      Myers D., Psychologia społeczna. Poznań 2003

Literatura uzupełniająca

1.     Oyster C.K., Grupy, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań, 2002

Uwagi


Zmodyfikowane przez mgr inż. Karolina Jezior-Pieczyńska (ostatnia modyfikacja: 07-02-2017 09:24)