SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Tworzenie projektów pracy z klientem - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Tworzenie projektów pracy z klientem
Kod przedmiotu 14.4-WP-CwZiB-TPPzK-N16
Wydział Wydział Nauk Społecznych
Kierunek Coaching w życiu i biznesie
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Jednostka obsługująca przedmiot Wydział Nauk Społecznych
Informacje o przedmiocie
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia - - 30
(w tym jako e-learning)
2
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Wytrenowanie umiejętności tworzenia projektów, skryptów, materiałów niezbędnych w pracy coacha.

Wymagania wstępne

Brak

Zakres tematyczny

Tworzenie projektów, skryptów, scenariuszy pracy, planowanie form warsztatów, praca z klientem indywidualnym, praca z grupą, praca z klientem biznesowym; dyscyplina i rzetelność pracy coacha, elementy treningu twórczości.

Metody kształcenia

Dyskusja, mini wykład, praca z projektem, warsztat.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Przygotowanie projektu.

Literatura podstawowa

Łychmus, P. (2010). Coaching oparty na wiedzy w treningach kierowniczych.Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck Fornalczyk A., Główne grzechy w coachingu /red./ Kożuch B., Kraków, 2009.
Smółka, P. red. (2009). Coaching. Inspiracje z perspektywy nauki, praktyki i klientów. Gliwice: HELION

Hargrove, R. Mistrzowski coaching. Oficyna ekonomiczna. Kraków 2006

Literatura uzupełniająca

Wilczyńska, M., Kućka, J., Nowak, M., Sawicka, J., Sztajerwald, K. (2011). Moc coachingu. Poznaj narzędzia rozwijające umiejętności i kompetencje osobiste.Gliwice: HELION

Uwagi


Zmodyfikowane przez mgr inż. Karolina Jezior-Pieczyńska (ostatnia modyfikacja: 07-02-2017 09:35)