SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Seminarium dyplomowe - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Seminarium dyplomowe
Kod przedmiotu 14.4-WP-CwZiB-SD-N16
Wydział Wydział Nauk Społecznych
Kierunek Coaching w życiu i biznesie
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Jednostka obsługująca przedmiot Wydział Nauk Społecznych
Informacje o przedmiocie
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Tatiana Ronginska, prof. UZ
  • prof. dr hab. Zbigniew Izdebski
  • dr hab. Ludwika Wojciechowska, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Seminarium - - 20
(w tym jako e-learning)
1,33
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem nauczania przedmiotu jest wyposażenie studentów w podstawową wiedzę teoretyczną i praktyczną niezbędną do rozpoczęcia trenerskiej działalności zawodowej , opracowywania własnych koncepcji pracy, przeprowadzenia badań własnych, oraz napisania pracy dyplomowej.

Wymagania wstępne

Brak

Zakres tematyczny

Problematyka prowadzonych seminariów dyplomowych obejmuje zagadnienia związane z szeroko pojętą działalnością trenerską.

Metody kształcenia

Seminarium: praca indywidualna, praca z książką, praca w grupach, dyskusja,

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Seminarium- zaliczenie na ocenę na podstawie pisemnej pracy dyplomowej

Literatura podstawowa

adekwatna do wybranego tematu

Literatura uzupełniająca

adekwatna do wybranego tematu

Uwagi


Zmodyfikowane przez mgr inż. Karolina Jezior-Pieczyńska (ostatnia modyfikacja: 06-02-2017 15:25)