SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Profilaktyka uzależnień w miejscu pracy - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Profilaktyka uzależnień w miejscu pracy
Kod przedmiotu 14.4-WP-SWzMPPO-PUwMP-N16
Wydział Wydział Nauk Społecznych
Kierunek Stres, wypalenie zawodowe, mobbing - profilaktyka patologii organizacyjnych
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Jednostka obsługująca przedmiot Wydział Nauk Społecznych
Informacje o przedmiocie
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Tatiana Ronginska, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia - - 16
(w tym jako e-learning)
1,07
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Przekazanie studentom rozszerzonej wiedzy z zakresu problematyki uzależnień i ich specyficznego oddziaływania na zachowania pracowników w miejscu pracy.  Celem zajęć jest wskazanie studentom możliwości tworzenia czynnej polityki prozdrowotnej w obszarze uzależnień, student praktycznie kreuje prozdrowotną atmosferę w miejscu pracy wykorzystując dostępne poznane w ramach zajęć środki promujące zdrowy styl życia i pracy. 

Wymagania wstępne

Brak

Zakres tematyczny

Zagadnienia problemowe z zakresu uzależnień, dynamika uzależnienia od środków psychoaktywnych. Nowe uzależnienia – telefon komórkowy, Internet, jedzenie, seks i praca. Zachowania osoby uzależnionej w organizacji. Środowisko pracy jako czynnik spustowy uzależnienia. Zapobieganie uzależnieniom w organizacji.

Metody kształcenia

Ćwiczenia: praca indywidualna, praca z książką, metoda przypadków, inscenizacja, gry dydaktyczne, praca w grupach, dyskusja, metody ekspresyjne

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Ćwiczenia: Zaliczenie z oceną. Ocena na podstawie ocen cząstkowych uzyskanych w wyniku indywidualnej aktywności studenta – praca z tekstem (analiza przypadków), jak również, na podstawie aktywnego uczestnictwa studenta w pracy zespołowej oraz (do wyboru w wyniku ustalenia prowadzącego i studentów) uzyskania pozytywnej oceny z kolokwium obejmującego treści prezentowane na ćwiczeniach lub przygotowanie pracy pisemnej na ustalony wraz z prowadzącym temat.

Literatura podstawowa

1.       Guerreschi C., Nowe uzależnienia, Salwator, Kraków 2010

2.       Bańka A., Psychopatologia pracy, Gemini, Poznań 2001

3.       Pospiszyl I., Patologie społeczne, PWN, Warszawa 2010,

4.       Kozak S., Patologie w środowisku pracy, Zapobieganie i leczenie, Difin, Warszawa 2009

Literatura uzupełniająca

1.       Sęk H., Społeczna psychologia kliniczna, PWN, Warszawa, 1998

2.       Woronowicz B., Uzależnienia Geneza, terapia i powrót do zdrowia, Media Rodzina, Poznań, 2009

Uwagi


Zmodyfikowane przez mgr inż. Karolina Jezior-Pieczyńska (ostatnia modyfikacja: 21-02-2017 12:33)