SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Historia instytucji politycznych - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Historia instytucji politycznych
Kod przedmiotu 14.1-WH-PD-HIP 1-W-S14_pNadGen0XH0X
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Politologia.
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 6
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr hab. Olgierd Kiec, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 - - Egzamin

Cel przedmiotu

Celem jest zapoznanie studentów z pojęciem oraz analizą najważniejszych instytucji politycznych od powstania pierwszych państw aż do współczesności. W odróżnieniu od tradycyjnych studiów nad historią ustrojów państwowych na  wykładach zostanie położony większy nacisk na praktyczne funkcjonowanie omawianych instytucji, a nie tylko na ich drobiazgowy opis. Innym ważnym celem studiowania tego przedmiotu jest umiejętność komparatystycznego spojrzenia na dzieje instytucji politycznych poszczególnych państw.

Wymagania wstępne

Brak

Zakres tematyczny

1. Pojęcie instytucji politycznych oraz jego komponenty.

2. Instytucje polityczne państw despotycznych.

3. Instytucje polityczne polis greckich oraz ich funkcjonowanie.

4. Instytucje polityczne Rzymu.

5. Monarchia wczesnofeudalna oraz jej instytucje.

6. Średniowieczna monarchia stanowa oraz jej instytucje.

7. Państwo renesansowe – czy tylko droga ku absolutyzmowi?

8. Instytucje polityczne absolutyzmu klasycznego i oświeconego.

9. Państwo bonapartystyczne - droga do nowoczesnej formy autorytaryzmu.

10. Próba modernizacji absolutyzmu – instytucje polityczne państw postabsolutnych tzw. ładu powiedeńskiego.

11. Instytucje polityczne pierwszych państw liberalnych.

12. Państwa demokratyczne oraz ich instytucje polityczne.

13. Autorytaryzm jako forma ustrojowa oraz jego instytucje polityczne.

14. Państwa totalitarne oraz specyfika ich instytucji politycznych

Metody kształcenia

Wykład problemowy

Środki nauczania: Materiały źródłowe  /papierowe i cyfrowe/, prezentacje multimedialne, strony internetowe.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia jest udział w wykładach (30% wartości oceny końcowej) i zdanie egzaminu ustnego, tj. odpowiedź na 3 pytania (70%)

Literatura podstawowa

 1. Francis Fukuyama, Historia ładu politycznego. Od czasów przedludzkich do rewolucji francuskiej, Poznań 2012
 2. Francis Fukuyama, Ład polityczny i polityczny regres. Od rewolucji przemysłowej do globalizacji demokracji, Poznań 2015
 3. Marian Klementowski, Powszechna historia ustroju, Warszawa 2012
 4. Jan Baszkiewicz, Powszechna historia ustrojów państwowych, Gdańsk 1998 /lub następne wydania/.
 5. Krystyna Kamińska, Andrzej Gaca, Historia powszechna ustrojów państwowych, Toruń 2002.
 6. Marian Kallas, Historia ustroju Polski, Warszawa 2006

Literatura uzupełniająca

 1. Jerzy W. Borejsza, Szkoły nienawiści. Historia faszyzmów europejskich 1919-1945, Wrocław 2000.
 2. Józef A. Gierowski, Historia Włoch, Wrocław 1985 /lub inne wydania/.
 3. Stanisław Grodziski, Porównawcza historia ustrojów państwowych, Kraków 1998.
 4. Göran Hägg, Mussolini. Butny faszysta, Warszawa 2015
 5. N.G.L. Hammond, Dzieje Grecji, Warszawa 1977 /lub inne wydania/.
 6. Jerzy Holzer, Europa wojen 1914-1945, Warszawa 2008.
 7. Jerzy Holzer, Komunizm w Europie. Dzieje ruchu i systemu władzy, Warszawa 2000.
 8. Maria Jaczynowska, Dzieje Imperium Romanum, Warszawa 1995 /lub inne wydania/.
 9. Adam Kersten, Historia powszechna: Wiek XVII, wyd. 2, Warszawa 1987 /lub inne wydania/.
 10. Władysław T. Kulesza, Koncepcje ideowo-polityczne obozu rządzącego w Polsce w latach 1926-1935, Wrocław 1985.
 11. Tadeusz Manteuffel, Historia powszechna: Średniowiecze, wyd. 7, Warszawa 1994 /lub inne wydania/.
 12. Roman Michałowski, Historia powszechna. Średniowiecze, Warszawa 2009
 13. Paul Nolte, Was ist Demokratie? Geschichte und Gegenwart, München 2012
 14. Janusz Pajewski, Historia powszechna 1871-1918, wyd. 2, Warszawa 1971 /lub inne wydania/.
 15. Robert O. Paxton, Anatomia faszyzmu, Poznań 2005
 16. Richard Pipes, Komunizm, Warszawa 2008
 17. Richard Pipes, Rosja bolszewików, Warszawa 2005
 18. Emanuel Rostworowski, Historia powszechna: Wiek XVIII, wyd. 4, Warszawa 1994 /lub inne wydania/.
 19. Franciszek Ryszka, Państwo stanu wyjątkowego. Rzecz o systemie państwa i prawa Trzeciej Rzeszy, wyd. 3, Wrocław 1985 /lub inne wydania/.
 20. Michał Sczaniecki, Powszechna historia państwa i prawa, Warszawa 1985
 21. Volker Ullrich, Hitler. Narodziny zła 1889-1939, Warszawa 2015
 22. Józef Wolski, Historia powszechna: Starożytność, wyd. 5, Warszawa 1994 /lub inne wydania/.
 23. Zbigniew Wójcik, Historia powszechna XVI-XVII wieku, wyd. 4, Warszawa 1979 /lub inne wydania/.
 24. Andrzej Wyczański, Historia powszechna: Wiek XVI, wyd. 2, Warszawa 1987 /lub inne wydania/.
 25. Adam Ziółkowski, Historia powszechna. Starożytność, Warszawa 2014
 26. Mieczysław Żywczyński, Historia powszechna 1789-1870, wyd. 7, Warszawa 1996 /lub inne wydania/.

Uwagi

Brak


Zmodyfikowane przez dr hab. Łukasz Młyńczyk, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 07-05-2017 14:02)