SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Główne nurty kultury światowej i polskiej XX i XXI wieku - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Główne nurty kultury światowej i polskiej XX i XXI wieku
Kod przedmiotu 08.9-WH-DiksD-GNKS-S17
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr Kamila Gieba
 • prof. zw. dr hab. Małgorzata Mikołajczak
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 - - Egzamin

Cel przedmiotu

Wiedza: Student posiada wiedzę na temat głównych koncepcji kultury oraz najważniejszych nurtów kultury światowej i polskiej w XX i XXI wieku, posiada wiedzę na temat kultury modernistycznej i postmodernistycznej, umasowienia oraz informatyzacji kultury, związków kultury z globalizacją i lokalnością, trendów kontrkulturowych i antyglobalizacyjnych. Zna funkcje polityki kulturalnej oraz specyfikę obiegów kultury (pierwszy, drugi trzeci obieg, rejestr oficjalny i nieoficjalny).

Umiejętności: Student potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę w praktycznej działalności dziennikarskiej, sprawnie posługuje się pojęciami i kategoriami przydatnymi do interpretacji współczesnych zjawisk kulturowych.

Kompetencje: Student rozumie i wyjaśnia wzajemną relację między nurtami kultury a mediami, bierze czynny udział w życiu kulturalnym i medialnym.

Wymagania wstępne

brak

Zakres tematyczny

Definicje i koncepcje kultury. Funkcje kultury. Relatywizm kulturowy, monokultura, wielokulturowość i multikulturowość. Kultura modernistyczna i postmodernistyczna. Kultura globalna – wpływ globalizacji na główne nurty kultury światowej i polskiej w XX i XXI wieku. Homogenizacja kultury. Kultura masowa, kultura konsumpcji, popkultura, makdonaldyzacja społeczeństwa. Subkultury i kontrkultury w Polsce i na świecie w XX i XXI wieku. Antyglobalizm i alterglobalizm. Regionalizm i lokalizm. Kultura społeczeństwa informatycznego. Humanistyka cyfrowa. Wpływ nowych mediów na sposoby partycypacji w kulturze światowej i narodowej. Polityka kulturalna, jej zakres i funkcje. Obiegi kultury. Perspektywy rozwoju kultury w XXI wieku.

Metody kształcenia

Wykład z zastosowaniem materiałów audiowizualnych, prezentacja, dyskusja.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Egzamin pisemny.

Literatura podstawowa

 1. W. Antosik, Słownik wiedzy o kulturze, Warszawa 2009.
 2. W.J. Burszta, Antropologia kultury, Warszawa 2008.
 3. J. Eller, Antropologia kulturowa, Kraków 2012.
 4. J. Fiske, Zrozumieć kulturę popularną, Kraków 2010.
 5. M. Golka, Kultura czasu przełomu, Warszawa 1990.
 6. A. Jawłowska, Drogi kontrkultury, Warszawa 1981.
 7. A. Kaliszewski, Główne nurty w kulturze XX i XXI wieku. Podręcznik dla studentów dziennikarstwa i komunikacji społecznej, Warszawa 2012.
 8. G. Mathews, Supermarket kultury. Kultura globalna a tożsamość jednostki, Warszawa 2005.
 9. G. Ritzer, Makdonaldyzacja społeczeństwa. Warszawa 2009.

Literatura uzupełniająca

 1. J. Clifford, Kłopoty z kulturą. Dwudziestowieczna etnografia, literatura i sztuka, Warszawa 2000.
 2. M. Kamecka, Kultura dla każdego,. Francuski model polityki kulturalnej, „Białostockie Studia Literaturoznawcze” 2012, nr 3.
 3. A. Kłoskowska, Kultura masowa. Krytyka i obrona, Warszawa 1964.
 4. A. Kłoskowska, Socjologia kultury, Warszawa 2007.
 5. E. Nowicka, Świat człowieka – świat kultury, Warszawa 2002.

Uwagi

brak


Zmodyfikowane przez dr Krystian Saja (ostatnia modyfikacja: 11-01-2018 13:07)