SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Programowanie aplikacji internetowych - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Programowanie aplikacji internetowych
Kod przedmiotu 11.3-WF-FizD-PrApI-L-S14_genM2BEX
Wydział Wydział Fizyki i Astronomii
Kierunek Fizyka
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 - - Egzamin
Laboratorium 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest wprowadzenie do programowania aplikacji internetowych zarówno w warstwie
prezentacji danych (programowanie po stronie przeglądarki) jak i w warstwie analizy, gromadzenia i
przetwarzania danych (programowanie po stronie serwera z wykorzystaniem baz danych). Oprócz rozwijania
umiejętności programowania aplikacji internetowych, celem przedmiotu jest również rozwijanie świadomości
wolnego oprogramowania i umiejętności wykorzystywania go w tworzeniu profesjonalnych aplikacji
internetowych.

Wymagania wstępne


Znajomość podstaw programowanie w języku Python z uwzględnieniem programowania obiektowego,
znajomość podstaw relacyjnych baz danych

Zakres tematyczny

1. HTML

 • struktura dokumentu
 • elementy blokowe i „liniowe”
 • prezentacja treści
 • odnośniki
 • grafika
 • listy
 • tabele
 • formularze
 • html 5

2. CSS

 • selektory
 • formatowanie tekstu, grafiki, tabel, list, linków i formularzy
 • model pudełkowy
 • pozycjonowanie elementów
 • układy stron – tzw. layouts
 • menu

3. Framework Jquery

 •  wstęp do JavaScript (składnia, instrukcje, DOM)
 •  JQuery – wstęp
 • JQuery UI
 • Pluginy JQuery
 • Ajax

4. Framework Django

 • przypomnienie wiadomości o programowaniu w Pythonie
 • instalacja i konfiguracja frameworku Django
 • widoki i adresy
 • szablony html
 • modele i praca z bazami danych
 • panel administracyjny
 • przetwarzanie formularzy

 

Metody kształcenia

Wykład:
Wykład konwencjonalny, problemowy, pokaz, dyskusja, warsztaty (testowanie aktualnie omawianych fragmentów kodu).

Laboratoria:

Ćwiczenia laboratoryjne, metoda projektu, praca w grupie, giełda pomysłów,  burza mózgów,  prezentacja, praca z dokumentacją, samodzielne pozyskiwanie wiedzy.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Ocena końcowa jest oceną wykonania oraz omówienia projektu końcowego wybranego z listy
zaproponowanych projektów. W projekcie końcowym oceniane jest właściwe użycie HTML +CSS,
zastosowanie JQuery (razem stanowiące 40% oceny), zaprojektowanie modeli, widoków i
zaimplementowanie serwisu w frameworku Django (40% oceny), omówienie projektu i technik w
nim zastosowanych (20% oceny)

Przed przystąpieniem do egzaminu student musi uzyskać zaliczenie z ćwiczeń laboratoryjnych.
Ocena końcowa: średnia ważona ocen z egzaminu (60%) i ćwiczeń (40%).

 

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 50 -
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 50 -
Łącznie 100 -
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 2 -
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 2 -
Łącznie 4 -

Literatura podstawowa

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Mirosław Dudek, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 13-09-2017 11:11)