SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Seminarium magisterskie I - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Seminarium magisterskie I
Kod przedmiotu 13.2-WF-FizD-SMgr1-S-S14_genDNTPJ
Wydział Wydział Fizyki i Astronomii
Kierunek Fizyka
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • prof. dr hab. Giorgi Melikidze
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Seminarium 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zdobycie umiejętności przygotowania prezentacji wyników omawianych w pracy magisterskiej i ich
referowania. Przygotowanie do pisania pracy magisterskiej.

Wymagania wstępne

Wiedza i umiejętności zdobyte podczas dotychczasowego przebiegu studiów.

Zakres tematyczny

Elementy współczesnej tematyki badawczej z zakresu fizyki współczesnej (ze szczególnym
uwzględnieniem tematyki prac magisterskich).

Metody kształcenia

Przygotowanie i prezentacja referatów na tematy nawiązujące do szeroko rozumianej tematyki przydzielonych
prac magisterskich. Wspólna dyskusja dotycząca prezentowanych treści merytorycznych oraz formy
przygotowania prezentacji i formy jej przedstawienia. Dyskusja możliwości wykorzystania prezentowanych
wyników przy pisaniu pracy magisterskiej.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Przygotowanie i zaprezentowanie minimum dwóch referatów dotyczących problemów poruszanych
na zajęciach, udział we wspólnych dyskusjach na temat prezentowanych wystąpień.

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 50 -
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 25 -
Łącznie 75 -
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 2 -
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 1 -
Łącznie 3 -

Literatura podstawowa

[1] Artykuły polecane przez prowadzącego, opublikowane w czasopismach naukowych i
popularnonaukowych.
[2] Artykuły naukowe umieszczone na serwerze lanl.arxiv.org.

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Mirosław Dudek, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 13-09-2017 11:11)