SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Programowanie w środowisku UNIX - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Programowanie w środowisku UNIX
Kod przedmiotu 11.3-WF-FizD-PwŚUNIX-S16
Wydział Wydział Fizyki i Astronomii
Kierunek Fizyka
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Sebastian Żurek
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest utrwalenie umiejętności obsługi systemów *UNIX oraz programowania w języku Python

Wymagania wstępne

Podstawy obsługi systemów *UNIX oraz podstawy programowania

 

Zakres tematyczny

- praca z powłoką systemową
- wykorzystanie narzędzi find, grep, awk, itp.
- pisanie skryptów w języku Python
- funkcje, instrukcje warunkowe, pętle
- instrukcje wejścia/wyjścia

 

Metody kształcenia

Ćwiczenia laboratoryjne, dyskusje, samodzielna praca z dokumentacją oraz wyszukiwanie informacji w sieci Internet

 

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Obecność na zajęciach, aktywność podczas zajęć, udzielanie prawidłowych odpowiedzi na pytania zadawana podczas zajęć, pisanie programów

 

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 35 -
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 50 -
Łącznie 85 -
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 1 -
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 2 -
Łącznie 3 -

Literatura podstawowa

[1] Introduction to Parallel Computing, Peteresn Arbenz, Oxford University Press, 2004.
[2] Intel(R) 64 and IA-32 Architectures Optimization Reference Manual (http://developer.intel.com/assets/pdf/manual/248966.pdf)
[3] Każdorazowo ustalana przez prowadzącego

 

Literatura uzupełniająca

[1] Publikacje dotyczące programowania MPI: http://www.open-mpi.org/papers/
[2] Każdorazowo ustalana przez prowadzącego.

 

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Mirosław Dudek, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 13-09-2017 11:11)