SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Dietetyka - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Dietetyka
Kod przedmiotu 12.9-WL-PielP-DIET
Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
Kierunek Pielęgniarstwo
Profil praktyczny
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata pielęgniarstwa
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 1
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr n. biol. Justyna Jasik-Pyzdrowska
  • mgr Renata Bodnar-Godlewska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 15 1 - - Zaliczenie na ocenę
Samokształcenie 30 2 - - Zaliczenie 

Cel przedmiotu

Nabycie wiedzy na temat żywienia dietetycznego, podstaw nauki o żywieniu, kalorymetrii, składników odżywczych i wartości odżywczych produktów spożywczych oraz higieny żywienia i higieny zakładów żywienia, jak również planowania żywienia dietetycznego człowieka zdrowego i chorego oraz umiejętności doboru diety zgodnej ze stanem zdrowia pacjenta.

Wymagania wstępne

Wiedza z biologii na poziomie maturalnym.

Zakres tematyczny

Ćwiczenia:

1. Rodzaje diet dla pacjentów obciążonych chorobami somatycznymi.

2. Ogólne wiadomości z zakresu nauki o żywieniu.

3. Kalorymetria.

4. Składniki odżywcze pożywienia.

5. Normy żywieniowe ludności. Zasady planowania jadłospisów.

6. Higiena żywności i zakładów żywienia.

7. Niedożywienie i jego następstwa.

8. Ocena stanu odżywienia człowieka.

9. Dietoprofilaktyka i dietoterapia w procesie leczenia.

10. Monitorowanie leczenia żywieniowego.

 

Metody kształcenia

Wykład konwencjonalny, praca w grupach

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Aktywna obecność na zajęciach i opanowanie materiału przewidzianego programem.

Ćwiczenia – zaliczenie z oceną

Zaliczenie ćwiczeń związane jest z uzyskaniem pozytywnej oceny z poszczególnych form pedagogicznych.

Samokształcenie obejmuje treści z podanej literatury przedmiotu. Warunkiem zaliczenia jest przygotowanie pracy pisemnej na wybrany temat.

 

Literatura podstawowa

1.      J. Bujko: Podstawy dietetyki. SGGW, Warszawa 2008.

2.     H. Ciborowska, A. Rudnicka A.: Dietetyka. Żywienie zdrowego i chorego człowieka. Wyd. PZWL, Warszawa 2007.

3.     J. Gawęcki i L. Hryniewiecki., Podstawy nauki o żywieniu. PWN, Warszawa 2005.

4.     J. Hasik i J. Gawęcki., Żywienie człowieka zdrowego i chorego. PWN, Warszawa 2005.

5.     J. Szewczyński, Ł. Skrodzka, Higiena żywienia. FZWL, Warszawa 1994.

6.     J. Hasik, L. Hryniewiecki, M Grzymisławski, Diabetologia. PZWL, Warszawa  2000.

7.     H. Kunachowicz (red.): Dieta bezglutenowa PZWL, Warszawa 2005.

8.     H. Kunachowicz, i wsp. Wartość odżywcza wybranych produktów spożywczych i typowych potraw. PZWL, Warszawa 2005.

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr n. med. Joanna Hoffmann-Aulich (ostatnia modyfikacja: 15-05-2017 11:20)