SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne
Kod przedmiotu 12.6-WL-PielP-NEUROL
Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
Kierunek Pielęgniarstwo
Profil praktyczny
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata pielęgniarstwa
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 5
Liczba punktów ECTS do zdobycia 6
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr n. med. Paweł Jarmużek
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 0 0 - - Egzamin
Ćwiczenia 15 1 - - Zaliczenie na ocenę
Praktyka 80 5,33 - - Zaliczenie na ocenę
Zajęcia praktyczne 40 2,67 - - Zaliczenie na ocenę
Samokształcenie 15 1 - - Zaliczenie 

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest wzbogacenie i usystematyzowanie wiedzy i umiejętności w zakresie profesjonalnego pielęgnowania chorych ze schorzeniami neurologicznymi i/lub urazami układu nerwowego. 

Wymagania wstępne

Wiedza w zakresie anatomii i fizjologii człowieka, patofizjologii chorób oraz przedmiotów zrealizowanych w ramach kierunku            w dotychczasowym programie. 

Zakres tematyczny

Ćwiczenia:  

 1. Pielęgnowanie chorych na padaczkę: istota choroby, przyczyny i objawy, pomoc choremu w czasie napadu padaczki, pomoc w czasie dużego napadu padaczki.
 2. Proces pielęgnowania chorych na stwardnienie rozsiane: przyczyny, objawy i leczenie stwardnienia rozsianego; czynniki przyśpieszające ustąpienie ostrego rzutu choroby; proces pielęgnowania chorego na stwardnienie rozsiane.
 3. Proces pielęgnowania pacjentów z zapaleniem opon mózgowo – rdzeniowych: zapalenie opon mózgowo – rdzeniowych – przypomnienie wiadomości; pielęgnowanie chorego nieprzytomnego zgodnie z zasadami obserwacji i opieki nad chorymi z zaburzeniami świadomości; chory w lżejszym stanie z zachowaną świadomością.
 4. Pielęgnowanie pacjentów ze schorzeniami rdzenia kręgowego: pierwsza pomoc przy urazie kręgosłupa; leczenie w warunkach szpitalnych.  
 5. Proces pielęgnowania chorego z rwą kulszową: niektóre problemy pacjenta: ból w okolicy krzyżowej, pomoc w samoobsłudze, pozycja leżąca, zaparcia, trudności w oddawaniu moczu w pozycji leżącej, otyłość, siedzący tryb życia; informacje dotyczące samoobsługi.
 6. Pielęgnowanie chorych z zespołami psychoorganicznymi: otępienie starcze (objawy zespołu otępiennego, stopnie zaawansowania rozwoju zespołu otępiennego, przyczyny zespołu otępiennego), choroba Alzheimera (planowanie pielęgnacji, zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego). 

Zajęcia praktyczne

 1. Proces pielęgnowania pacjenta z niedowładem i porażeniem.  
 2. Postępowanie z chorym nieprzytomnym.
 3. Pielęgnowanie i leczenie chorego z krwotokiem podpajęczynówkowym.
 4. Pielęgnowanie chorego z guzem mózgu.
 5. Leczenie i pielęgnowanie chorego po urazie mózgu: krwiak nadtwardówkowy, krwiak podtwardówkowy. 
 6. Pielęgnowanie chorych po udarach mózgu.
 7. Pielęgnowanie chorych z chorobą Parkinsona.  
 8. Pielęgnowanie chorych na padaczkę.
 9. Proces pielęgnowania chorych na stwardnienie rozsiane.
 10. Proces pielęgnowania pacjentów z zapaleniem opon mózgowo – rdzeniowych.
 11. Pielęgnowanie pacjentów ze schorzeniami rdzenia kręgowego.
 12. Proces pielęgnowania chorego z rwą kulszową.
 13. Pielęgnowanie chorych z zespołami psychoorganicznymi. 
   

Praktyka zawodowa:

 1. Proces pielęgnowania pacjenta z niedowładem i porażeniem.  
 2. Postępowanie z chorym nieprzytomnym.
 3. Pielęgnowanie i leczenie chorego z krwotokiem podpajęczynówkowym.
 4. Pielęgnowanie chorego z guzem mózgu.
 5. Leczenie i pielęgnowanie chorego po urazie mózgu: krwiak nadtwardówkowy, krwiak podtwardówkowy.
 6. Pielęgnowanie chorych po udarach mózgu.
 7. Pielęgnowanie chorych z chorobą Parkinsona.  
 8. Pielęgnowanie chorych na padaczkę.
 9. Proces pielęgnowania chorych na stwardnienie rozsiane.
 10. Proces pielęgnowania pacjentów z zapaleniem opon mózgowo – rdzeniowych.
 11. Pielęgnowanie pacjentów ze schorzeniami rdzenia kręgowego.
 12. Proces pielęgnowania chorego z rwą kulszową.
 13. Pielęgnowanie chorych z zespołami psychoorganicznymi. 

Metody kształcenia

Burza mózgów, wykład konwencjonalny, praca z książką, metoda przypadków, instruktaż, pokaz, dyskusja dydaktyczna, studium przypadku 

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Egzamin końcowy w formie testu, zawierającego 30 pytań. Pozytywną ocenę uzyskuje student, który otrzymał przynajmniej 75% punktów z egzaminu.  Ćwiczenia – Zaliczenie ćwiczeń związane jest z  uzyskaniem pozytywnej oceny z kolokwium zaliczeniowego składającego się z 50 pytań 0-29 ndst 30 – 34 dst 35 – 38 dst plus 39 – 42 db 43 – 46 db plus 47 - 50 bdb. Zajęcia praktyczne - Warunki zaliczenia zajęć praktycznych: - aktywna obecność na zajęciach – 100% - wykonanie zadania indywidualnego polegającego na sformułowaniu diagnozy pielęgniarskiej oraz zaplanowaniu opieki w stosunku do wyznaczonego chorego. Do zajęć praktycznych w II semestrze przystępuje student, który zaliczył na ocenę pozytywną zajęcia w I semestrze.  
 
Samokształcenie – zaliczenie bez oceny. Samokształcenie obejmuje treści z podanej literatury przedmiotu. Temat samokształcenia zostanie podany na pierwszym wykładzie. Warunkiem zaliczenia jest przygotowanie pracy pisemnej na wybrany temat. Praca nie powinna być krótsza niż pięć stron, napisana czcionką Time New Roman  12, odległość między wierszami 1,5, marginesy 2,5. W procesie oceniania szczególny nacisk położony zostanie na umiejętne stosowanie poznanych kategorii pojęciowych  i wykorzystanie zróżnicowanych źródeł. Ocena końcowa z przedmiotu jest średnią arytmetyczną ocen z egzaminu, ćwiczeń i zajęć praktycznych. 
 

Literatura podstawowa

 1. Jaracz K.: (red.): Pielęgniarstwo neurologiczne. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2008  
 2. Gołąb B., Jędrzejewski K.: Anatomia czynnościowa ośrodkowego układu nerwowego. PZWL, Warszawa 2005.
 3. Fuller G.: Badanie neurologiczne. PZWL, Warszawa 2005.
 4. Kozubski W., Liberski P. (red.): Choroby układu nerwowego. PZWL, Warszawa2005.  
 5. Sacharczuk M.: Neurogeneza wieku dorosłego. PZWL, Warszawa 2005.
 6. Narkiewicz O., Moryś J.: Neuroanatomia czynnościowa i kliniczna. PZWL, Warszawa 2005.
 7. Michałowicz R. (red.): Mózgowe porażenie dziecięce. PZWL, Warszawa 2005.
 8. Prusiński A.: Neurologia praktyczna. PZWL, Warszawa 2005.
 9. Prusiński A.: Zawroty głowy. PZWL, Warszawa 2005.
 10. Dilling – Ostrowska E. (red): Zespoły bólowe w neurologii dziecięcej. PZWL, Warszawa 2005.
 11. Jaracz K.: (red.): Pielęgniarstwo neurologiczne. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2008  
 12. Kózka M., Płaszewska – Żywko L. (red.): Modele opieki pielęgniarskiej nad chorym dorosłym. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2010,
 13. Kózka M., Płaszewska – Żywko L. (red.): Procedury pielęgniarskie Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2009,  
 14. Kózka M., Płaszewska – Żywko L. (red.): Diagnozy i interwencje pielęgniarskie. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2008
 15. Czaja E.: Procedury w neurochirurgii. W: Walewska E., Ścisło L. (red.) Procedury pielęgniarskie w chirurgii. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2012.

Literatura uzupełniająca

 1. Retinger-Grzesiułowa M., Neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne. PZWL, Warszawa 1988 r. 

Uwagi


Zmodyfikowane przez mgr Beata Wojciechowska (ostatnia modyfikacja: 20-04-2017 11:41)