SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Statystyka opisowa - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Statystyka opisowa
Kod przedmiotu 11.2-WZ-ZarzP-SO
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Zarządzanie
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • mgr Maciej Szczeciński
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Egzamin
Ćwiczenia 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studenta z kolejnymi etapami badania statystycznego: ustalenie celu i metody badania, obserwacja, opracowanie i prezentacja graficzna materiału statystycznego oraz jego opis za pomocą odpowiednich miar.

Wymagania wstępne

Podstawy analizy matematycznej oraz ekonomii.

Zakres tematyczny

Wykład:

1. Rodzaje i cele badań statystycznych. Typy skal pomiarowych cech.

2. Różne struktury danych statystycznych i ich klasyfikacja. Sposoby zbierania danych. Klasyfikacja danych statystycznych, grupowanie materiału statystycznego i jego prezentacja w postaci szeregów statystycznych: szereg punktowy i rozdzielczy klasowy. Prezentacja graficzna materiału statystycznego: histogram, wykres słupkowy, kołowy , piramida populacyjna, wykres przebiegu, wykres pudełkowy.

3. Wybrane miary położenia: średnia arytmetyczna, geometryczna i harmoniczna. Dominanta. Kwartyle z próby danego rzędu. Dystrybuanta empiryczna.

4. Wybrane miary rozrzutu: rozstęp, wariancja, odchylenie standardowe i współczynnik zmienności.

5. Współczynniki asymetrii i koncentracji. Kurtoza z próby.

6. Zależność korelacyjna dwóch zmiennych mierzalnych. Wykres korelacyjny. Współczynnik korelacji liniowej Pearsona. Regresja liniowa. Korelacja rang Spearmana.

7. Współzależność cech niemierzalnych. Tablice kontyngencji. Współczynniki: Yule’a, Cramera oraz kontyngencji Pearsona.

8. Przyrosty. Indeksy indywidualne i zespołowe.

9. Szeregi czasowe. Badanie i prognozowanie tendencji rozwojowej w szeregu czasowym.

Ćwiczenia: Realizacja materiału przedstawionego na wykładzie w zakresie od punktu 1 do 9. Na ostatnich 2 godzinach zajęć przewidziane jest kolokwium sprawdzające.

Metody kształcenia

Wykład problemowy oraz konwersatoryjny. Rozwiązywanie zadań z danymi rzeczywistymi z wykorzystaniem odpowiednich narzędzi teoretycznych przedstawionych na wykładzie. Prezentacja danych, na liście zadań, za pomocą różnych wykresów graficznych wykonanych przy użyciu odpowiedniego oprogramowania.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

1. Sprawdzenie przygotowania się do zajęć oraz ich aktywności na zajęciach.

2. Kolokwium i egzamin z zadaniami o zróżnicowanym stopniu trudności

Literatura podstawowa

1. Górecki T., Podstawy statystyki z przykładami w R, Wydawnictwo BTC, Legionowo 2011.

2. Jóźwiak J., Podgórski J., Statystyka od podstaw, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1998 87

3. Sobczyk M., Statystyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996.

4. Zeliaś A., Metody statystyczne, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2000.

Literatura uzupełniająca

1. Koronacki J., Mielniczuk J., Statystyka dla studentów kierunków technicznych i przyrodniczych, WNT, Warszawa 2001.

2. Kot S., Jakubowski J., Sokołowski A., Statystyka. Podręcznik dla studiów ekonomicznych, Difin, 2007.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. inż. Joanna Zarębska, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 16-04-2017 22:17)