SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Pakiety matematyczne 1 - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Pakiety matematyczne 1
Kod przedmiotu 11.9-WK-IDP-PM1-L-S14_pNadGenGL4C9
Wydział Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
Kierunek Inżynieria danych
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Tomasz Małolepszy
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studenta z podstawami obsługi programów matematycznych do obliczeń symbolicznych (m.in. Maxima, Mathematica), oraz nabycie umiejętności wykorzystywania takiego pakietu w zakresie tematyki omawianej równolegle na analizie matematycznej i algebrze.

Wymagania wstępne

Brak wymagań.

Zakres tematyczny

1.      Początki pracy z pakietem typu CAS (system algebry komputerowej).

2.      Wykorzystanie pakietu do rozwiązywania zagadnień związanych z analizą matematyczną (m.in. granice, ciągi, szeregi, rachunek różniczkowy oraz całkowy).

3.      Wykorzystanie pakietu do rozwiązywania zagadnień związanych z algebrą liniową (m.in. operacje na macierzach, wyznaczniki, macierze odwrotne).

4.      Tworzenie wykresów dwu- oraz trójwymiarowych.

Metody kształcenia

Laboratorium: samodzielne rozwiązywanie zadań z wykorzystaniem pakietów matematycznych (m.in. Matxima, Mathematica); dyskusja nad otrzymanymi rozwiązaniami; symulacja i wizualizacja otrzymanych wyników.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest pozytywna ocena z laboratorium. O ocenie końcowej z laboratorium decyduje suma punktów zdobyta podczas dwóch kolokwiów, złożonych z zadań o zróżnicowanym stopniu trudności.

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 40 -
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 35 -
Łącznie 75 -
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 2 -
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 1 -
Łącznie 3 -

Literatura podstawowa

1.      Cyprian T. Lachowicz, „Matlab, Scilab, Maxima : opis i przykłady zastosowań”, Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, Opole 2005.

Literatura uzupełniająca

1.      Rafał Filipów, Jacek Gulgowski, „Zastosowanie pakietu Maxima w analizie matematycznej", Gdańsk 2010, dostępny pod adresem:

https://inf.ug.edu.pl/kierunkizamawiane/materialy.matematyka/skrypt_maxima/Maxima.pdf

2.      Henryk Gliński, Radosław Grzymkowski, Adam Kapusta, Damian Słota, „Mathematica 8”, Wydawnictwo Pracowni Komputerowej Jacka Skalmierskiego, Gliwice, 2012.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Robert Dylewski (ostatnia modyfikacja: 09-04-2017 16:27)