SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Pakiety użytkowe - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Pakiety użytkowe
Kod przedmiotu 11.9-WK-IDP-PU-L-S14_pNadGenRVWGC
Wydział Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
Kierunek Inżynieria danych
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Anna Fiedorowicz
  • dr Katarzyna Jesse-Józefczyk
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zdobycie przez studenta wiedzy i umiejętności w zakresie korzystania z podstawowych składników pakietów biurowych, jak edytory tekstów, arkusze kalkulacyjne, programy do tworzenia prezentacji. Nabycie umiejętności integracji różnych aplikacji.

Wymagania wstępne

Podstawy obsługi komputerów.

Zakres tematyczny

1.  Praca z edytorem tekstu. Poznanie technik formatowania tekstu. Automatyczne generowanie spisów. Narzędzia, edytor równań oraz makrodefinicje. Korespondencja seryjna. Rysowanie diagramów, osadzanie grafiki w dokumencie.

2.  Praca z arkuszem kalkulacyjnym. Podstawowe pojęcia (komórka, adresy względne i bezwzględne). Formatowanie arkuszy i komórek. Wykorzystanie dostępnych funkcji. Wykresy. Zaawansowane funkcje arkusza.

3.  Elementy programowania (w języku Visual Basic for Applications lub innym języku z rodziny Basic) w połączeniu z arkuszem kalkulacyjnym.

4.  Program do tworzenia prezentacji. Zadaniem studentów jest stworzenie prezentacji (w grupach), które następnie są przedstawiane na zajęciach.

Metody kształcenia

Laboratorium: przetwarzanie, analiza i prezentacja danych z wykorzystaniem edytora tekstu i arkusza kalkulacyjnego; przygotowanie prezentacji multimedialnej (w grupach) i jej przedstawienie na zajęciach.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Na ocenę składają się punkty z przygotowanej przez studentów prezentacji multimedialnej (projektu) (co stanowi 30% oceny), punkty za pisemne sprawozdania (30% oceny) oraz aktywność studentów na zajęciach (40% oceny). Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie co najmniej połowy punktów odpowiednio za projekt i sprawozdania oraz pozytywna ocena aktywności na zajęciach.

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 40 -
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 20 -
Łącznie 60 -
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 1 -
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 1 -
Łącznie 2 -

Literatura podstawowa

1.        M. Dziewoński, OpenOffice 3.x PL. Oficjalny podręcznik, Helion.

2.        J. Walkenbach, M. Alexander, Analiza i prezentacja danych w Excel, Helion, 2011.

3.        R. Zimek, PowerPoint 2010 PL. Ćwiczenia, Helion, 2010.

4.        G. Kowalczyk, Word 2010 PL. Ćwiczenia praktyczne, Helion, 2010.

5.        K. Masłowski, Excel 2010 PL. Ćwiczenia praktyczne, Helion, 2010.

6.        Kurs Excel 2007/2010/2013 dostępny na stronie http://pszyperski.republika.pl/

Literatura uzupełniająca

1.        P. Szwedowski, Opcje graficzne w Word XP, MIKOM, Warszawa, 2003.

2.        D. Rasała, R. Motyka, W 80 zadań dookoła Excela. Zaawansowane funkcje arkusza kalkulacyjnego w ćwiczeniach, Helion, 2012.

3.        M. Lewandowski, Tworzenie makr w VBA dla Excela 2003/2007. Ćwiczenia, Helion, 2007.

4.        Agata i Jerzy Rzędowscy,  Mistrzowskie prezentacje slajdowy poradnik mówcy doskonałego, Helion.

5.        Wayne L. Winston, Excel 2010. Analiza i modelowanie danych biznesowych, APN Promise, Warszawa, 2011.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Robert Dylewski (ostatnia modyfikacja: 09-04-2017 16:27)