SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Programowanie obiektowe 1 - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Programowanie obiektowe 1
Kod przedmiotu 11.3-WK-IDP-PO1-W-S14_pNadGenHESI2
Wydział Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
Kierunek Inżynieria danych
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 6
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Katarzyna Jesse-Józefczyk
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 - - Egzamin
Laboratorium 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studentów z podstawowymi zasadami projektowania i programowania obiektowego. Ukształtowanie umiejętności pisania prostych programów w języku zorientowanym obiektowo.

Wymagania wstępne

Student powinien zaliczyć kurs Podstawy programowania i Algorytmy i struktury danych 1.

Zakres tematyczny

Wykład

Wstęp do programowania w języku Java: podstawowe typy danych, instrukcje sterujące, przetwarzanie tablic. Operacje na łańcuchach znaków. Podstawy programowania obiektowego: klasy, składowe, metody, konstruktory. Dziedziczenie, przesłanianie metod, klasy finalne. Wyjątki. Polimorfizm, klasy abstrakcyjne
 i interfejsy. Kontenery. System wejścia-wyjścia. Aplikacje okienkowe i biblioteka Swing.

Laboratorium

Zapoznanie studentów ze środowiskiem programistycznym i podstawowymi instrukcjami języka Java. Pisanie i testowanie: prostych klas. Tworzenie klas, które dziedziczą po już istniejących klasach. Tworzenie prostej aplikacji okienkowej z wykorzystaniem klas w tym klas operujących na plikach.

Metody kształcenia

Wykład: wykład konwersatoryjny.

Laboratorium: ćwiczenia laboratoryjne w pracowni komputerowej – pisanie i uruchamianie samodzielnie napisanych programów oraz analiza tych programów.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład: test końcowy złożony z dwóch części pisemnej i ustnej, warunkiem przystąpienia do części ustnej jest uzyskanie 30% punktów z części pisemnej, uzyskanie 50% punktów z części pisemnej gwarantuje uzyskanie pozytywnej oceny.

Laboratorium: warunkiem zaliczenia jest przedstawienie na ostatnich zajęciach działającej aplikacji okienkowej zgodnej z zadanymi wymaganiami oraz uzyskanie ponad 50% punktów z trzech planowanych w semestrze kartkówek lub kolokwium obejmującego cały przerabiany materiał.

Ocena końcowa przedmiotu jest średnią arytmetyczną ocen z wykładu i laboratorium. Jednakże warunkiem koniecznym uzyskania pozytywnej oceny końcowej jest uzyskanie pozytywnej oceny z wykładu i laboratorium.

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 80 -
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 90 -
Łącznie 170 -
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 3 -
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 3 -
Łącznie 6 -

Literatura podstawowa

1.      C. Horstmann, G. Cornell, Java 2. Podstawy, Helion, 2003.

2.      M. Lis, Praktyczny kurs Java, Helion, 2011.

3.      K. Sierra, B. Bates, Rusz głową! Java, Helion, 2011.

Literatura uzupełniająca

1.    B. Eckel, Thinking in Java. Helion, 2006.

2.    C. Horstmann, G. Cornell, Java 2. Techniki zaawansowane, Helion, 2003.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Robert Dylewski (ostatnia modyfikacja: 09-04-2017 16:27)