SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Inżynierski projekt dyplomowy 2 - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Inżynierski projekt dyplomowy 2
Kod przedmiotu 11.9-WK-IDP-IPD2-S-S14_pNadGenNQBC0
Wydział Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
Kierunek Inżynieria danych
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 7
Liczba punktów ECTS do zdobycia 13
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Robert Dylewski
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Seminarium 60 4 - - Zaliczenie 

Cel przedmiotu

Przygotowanie studenta do dojrzałej prezentacji tekstów matematycznych w postaci pisemnej i słownej oraz do samodzielnego napisania pracy dyplomowej. Wykazanie przez studenta umiejętności zastosowania odpowiedniego pakietu komputerowego służącego ilustracji bądź weryfikacji tez postawionych w pracy.

Wymagania wstępne

Zaliczenie szóstego semestru studiów. Zaliczenie inżynierskiego projektu dyplomowego 1.

Zakres tematyczny

Zakres tematyczny związany z inżynierskim projektem dyplomowym 2 jest każdorazowo ustalany przez prowadzącego w zależności od tematów prac dyplomowych wybranych przez studentów uczestniczących w inżynierskim projekcie dyplomowym 1 (jest kontynuacją tematyki).

Metody kształcenia

Seminarium: przestawienie przez studentów tematów związanych z przygotowywaną pracą dyplomową w formie wystąpień na seminarium; weryfikacja umiejętności korzystania z odpowiedniego oprogramowania;  dyskusja; konsultacje; przedstawienie fragmentów pracy dyplomowej przez studentów w formie wystąpień na seminarium.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Seminarium: sprawdzanie rozumienia studiowanej literatury oraz umiejętności redagowania tekstów i wyciągania wniosków na podstawie przedstawionej pracy dyplomowej, prezentacja referatów oraz ostatecznej wersji pracy dyplomowej.

Warunkiem zaliczenia seminarium jest zaakceptowanie pracy dyplomowej przez promotora.

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 90 -
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 235 -
Łącznie 325 -
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 3 -
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 10 -
Łącznie 13 -

Literatura podstawowa

1.      J. Barta, Prawo autorskie i prawa pokrewne, Wolters Kluwer, Warszawa, 2007.

2.      M. Łazewski, M. Gołębiowski, Własność intelektualna, Warszawa, 2006.

3.      Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej, Dz. U. nr 119, poz. 1117 z 2003 r. z późniejszymi zmianami.

4.      Traktat Światowej Organizacji Własności Intelektualnej o Prawie Autorskim, Genewa 1996, Dz. U. Nr 3, poz. 12 z 2005 r.

5.      Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz.U. nr 90, poz. 631 z 1994 r.

6.      Każdorazowo ustalana przez prowadzącego w zależności od tematyki projektu.

Literatura uzupełniająca

Każdorazowo ustalana przez prowadzącego.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Robert Dylewski (ostatnia modyfikacja: 09-04-2017 16:27)