SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Wychowanie fizyczne 2 - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Wychowanie fizyczne 2
Kod przedmiotu 16.1-WK-IDP-WychFiz2-S17
Wydział Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
Kierunek Inżynieria danych
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 0
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Tomasz Grzybowski
  • mgr Ryszard Wyder
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie 

Cel przedmiotu

Rozwijanie zainteresowań związanych ze sportem i rekreacją ruchową. Kształtowanie umiejętności zaspokajania potrzeb związanych z ruchem, sprawnością fizyczną oraz dbałością o własne zdrowie.

Wymagania wstępne

Nie ma wymagań.

Zakres tematyczny

Edukacja prozdrowotna poprzez wychowanie fizyczne i sport. Ogólna charakterystyka i podstawowe przepisy wybranych dyscyplin sportowych. Praktyczne umiejętności z zakresu wybranych dyscyplin sportowych.

W przypadku standardowego poziomu sprawności fizycznej:

- aqua aerobic,

- fitness,

- koszykówka,

- kulturystyka,

- nordic walking,

- piłka nożna,

- pływanie,

- siatkówka,

- zajęcia ogólnorozwojowe.

W przypadku obniżonego poziomu sprawności fizycznej:

- boccia,

- gry sportowe,

- pływanie,

- rehabilitacja,

- zajęcia ogólnorozwojowe na siłowni.

Szczegółowe informacje o zakresie tematycznym, efektach kształcenia, metodach weryfikacji i warunkach zaliczenia w poszczególnych dyscyplinach sportu zawarte są w „Katalogu zajęć dydaktycznych SWFiS Uniwersytetu Zielonogórskiego”.

Metody kształcenia

Pogadanka, dyskusja, ćwiczenia praktyczne, zajęcia w grupach.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Podstawą zaliczenia przedmiotu jest aktywne uczestnictwo w zajęciach oraz

w przypadku poziomu standardowego sprawności fizycznej – ocena sprawności fizycznej i umiejętności ruchowych studenta przy zastosowaniu standardowych testów określających poziom rozwoju motorycznego i umiejętności technicznych,

w przypadku obniżonego poziomu sprawności fizycznej – ocena znajomości przez studenta metod diagnozy stanu zdrowia i sprawności fizycznej oraz umiejętności zastosowania ćwiczeń fizycznych dla usprawniania dysfunkcji ruchowych, fizjologicznych i morfologicznych za pomocą indywidualnych (w zależności od rodzaju niepełnosprawności) wskaźników funkcji organizmu.

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 25 -
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 5 -
Łącznie 30 -
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 1 -
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 0 -
Łącznie 1 -

Literatura podstawowa

1.      Bondarowicz M., Zabawy i gry ruchowe w zajęciach sportowych, Warszawa 2002.

2.      Huciński T., Kisiel E., Szkolenie dzieci i młodzieży w koszykówce, Warszawa 2008.

3.      Karpiński R., Karpińska M., Pływanie sportowe korekcyjne rekreacyjne, Katowice 2011.

4.      Kosmol A., Teoria i praktyka sportu niepełnosprawnych, Warszawa 2008.

5.      Stefaniak T., Atlas uniwersalnych ćwiczeń siłowych, Wrocław 2002.

6.      Talaga J., ABC Młodego piłkarza. Nauczanie techniki, Warszawa 2006.

7.      Uzarowicz J., Siatkówka. Co jest grane? Wrocław 2005.

8.      Woynarowska B., Edukacja zdrowotna. Podręcznik akademicki, Warszawa 2010.

9.      Wołyniec J., Przepisy gier sportowych w zakresie podstawowym, Wrocław 2006.

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Maciej Niedziela (ostatnia modyfikacja: 11-04-2017 18:52)