SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Technika eksperymentu II - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Technika eksperymentu II
Kod przedmiotu 06.0-WI-INFP-TE
Wydział Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
Kierunek Informatyka
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • prof. dr hab. inż. Ryszard Rybski
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

 • zapoznanie studentów z podstawowymi metodami i przyrządami pomiarowymi
 • zapoznanie studentów z podstawowymi operacjami analogowymi, analogowo–cyfrowymi i cyfrowo-analogowymi na sygnałach pomiarowych
 • zapoznanie studentów z podstawowymi rodzajami sensorów i blokami funkcjonalnymi systemów pomiarowych
 • ukształtowanie wśród studentów umiejętności w zakresie wykonywania prostych zadań pomiarowych

Wymagania wstępne

Technika eksperymentu I

Zakres tematyczny

Podstawy planowania instrumentalnej realizacji eksperymentu. Wpływ charakteru obiektu badań i założonego celu eksperymentu na wybór metody i procedury pomiarowej oraz przyrządów i układów pomiarowych.

Podstawowe metody i przyrządy pomiarowe. Właściwości metrologiczne przyrządów pomiarowych. Wybrane analogowe przyrządy elektroniczne.

Cyfrowe przetwarzanie sygnałów pomiarowych. Próbkowanie, kwantowanie i kodowanie. Przetworniki analogowo-cyfrowe i cyfrowo-analogowe. Cyfrowe przyrządy pomiarowe.

Pomiary wybranych wielkości nieelektrycznych. Ogólna charakterystyka czujników pomiarowych. Zasada działania i właściwości wybranych czujników pomiarowych. Czujniki inteligentne.

Ogólna charakterystyka komputerowych systemów pomiarowych. Rodzaje i konfiguracje systemów pomiarowych. Podstawowe bloki funkcjonalne komputerowych systemów

pomiarowych: przetworniki i przyrządy systemowe, podsystemy akwizycji sygnałów pomiarowych, magistrala, interfejs, kontroler systemu.

Metody kształcenia

wykład: wykład konwencjonalny/tradycyjny

laboratorium: praca z dokumentem źródłowym, praca w grupach, ćwiczenia laboratoryjne

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej ocen z kolokwium prowadzonego w formie pisemnej.

Laboratorium - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych, przewidzianych do realizacji w ramach programu laboratorium.

Składowe oceny końcowej = wykład: 50% + laboratorium: 50%

Literatura podstawowa

 1. Chwaleba A, Poniński M., Siedlecki A.: Metrologia elektryczna, WNT, Warszawa, 2009.
 2. Miłek M.: Metrologia elektryczna wielkości nieelektrycznych. Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra, 2006.
 3. Nawrocki W. Komputerowe systemy pomiarowe, WKiŁ, Warszawa , 2002.
 4. Tumański S.: Technika pomiarowa. WNT, Warszawa, 2007.

Literatura uzupełniająca

 1. Horowitz P., Hill W.: Sztuka elektroniki, WKiŁ, Warszawa, 2014.
 2. Tietze U., Schenk Ch.: Układy półprzewodnikowe, WNT, Warszawa, 2001.

Uwagi


Zmodyfikowane przez prof. dr hab. inż. Andrzej Obuchowicz (ostatnia modyfikacja: 19-04-2017 11:38)