SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Systemy operacyjne I - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Systemy operacyjne I
Kod przedmiotu 11.3-WI-INFP-SO1
Wydział Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
Kierunek Informatyka
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 5
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • prof. dr hab. inż. Krzysztof Patan
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę
Wykład 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

 • Zapoznanie studenta z budową i zasadami działania systemów komputerowych.
 • Zapoznanie studenta z budową i celami stawianymi systemom operacyjnym.
 • Ukształtowanie umiejętności w zakresie konfiguracji systemu operacyjnego i monitorowania jego pracy oraz jego administrowaniem.

Wymagania wstępne

Teoretyczne podstawy informatyki, Architektura komputerów I i II, Algorytmy i struktury danych.

Zakres tematyczny

 1. Budowa systemu komputerowego: Pamięć operacyjna, procesor, urządzenia wejścia wyjścia, pojęcie przerwania, dualny tryb wykonywania operacji.
 2. Zadania oraz podział systemów operacyjnych: Klasyfikacja systemów operacyjnych: systemy wsadowe, systemy wieloprogramowe, systemy z podziałem czasu, systemy równoległe, systemy sieciowe, systemy rozproszone i systemy czasu rzeczywistego.
 3. Budowa systemów operacyjnych. Składowe systemów operacyjnych. Usługi oferowane przez systemy operacyjne oraz klasyfikacja struktur systemów operacyjnych.
 4. Szeregowanie zadań. Kryteria i algorytmy planowania czasu procesora. Ocena algorytmów planowania. Szeregowanie rotacyjne, priorytetowe. Wywłaszczanie.
 5. Zarządzanie pamięcią. Logiczna i fizyczna przestrzeń adresowa. Przydział ciągły pamięci operacyjnej. Fragmentacja zewnętrzna i wewnętrzna. Upakowanie. Stronicowanie pamięci. Segmentacja pamięci.
 6. Pamięć wirtualna. Algorytmy realizacji pamięci wirtualnej. Stronicowanie na żądanie. Wymiana stron w pamięci. Efektywność stronicowania na żądanie. Algorytmy realizacji metody.
 7. System plików. Pojęcie pliku oraz struktury katalogów. Budowa systemu plików. Metody przydziału miejsca na dyskach twardych.
 8. Zarządzanie popularnymi systemami operacyjnymi: Windows 10 Professional, Windows Server 2012, MAC OS X, Linux Ubuntu. Konfiguracja systemu, administrowanie systemem. Nadawanie praw dostępu do zasobów systemu. Autoryzacja. Przeprowadzanie inspekcji dostępu do składników systemu operacyjnego. Budowa rejestru systemowego. Liczniki systemu i monitorowanie wydajności. Analiza budowy podstawowych składników systemu.
 9. Wiersz polecenia systemu Windows. Podstawowe polecenia, etykiety i skoki do etykiet, stosowanie parametrów. Podstawy Windows Powershell.
 10. Skrypty powłoki. Podstawowe polecenia systemu Linux. Elementy języka programowania. Przekazywanie parametrów do skryptu.

Metody kształcenia

Wykład: wykład konwencjonalny/tradycyjny.

Laboratorium: ćwiczenia laboratoryjne z wykorzystaniem sprzętu komputerowego.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen z kolokwiów pisemnych lub ustnych przeprowadzonych co najmniej raz w semestrze.

Laboratorium - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych oraz testów sprawdzających wiedzę, minimum dwóch, przewidzianych do realizacji w ramach programu laboratorium.

Składowe oceny końcowej = wykład: 50% + laboratorium: 50%

Literatura podstawowa

 1. Tanenbaum A.: Systemy operacyjne, Wydanie III, Helion, Gliwice, 2013.
 2. Silberschatz A., Galvin P. B.: Podstawy systemów operacyjnych, WNT, Warszawa, 2000.
 3. Stallings W.: Systemy operacyjne. Struktura i zasady budowy, PWN, Warszawa, 2006.
 4. Solomon D. A., Russinovich M. E.: Microsoft Windows 2000. Od środka, Helion, Gliwice, 2003

Literatura uzupełniająca

 1. Coulouris G., DollimoreJ., Kindberg T.: Systemy rozproszone. Podstawy i projektowanie, WNT, Warszawa, 1998.
 2. Tanenbaum A. S.: Rozproszone systemy operacyjne, PWN, Warszawa, 1997.

Uwagi


Zmodyfikowane przez prof. dr hab. inż. Andrzej Obuchowicz (ostatnia modyfikacja: 19-04-2017 11:38)