SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Projektowanie systemów informatycznych - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Projektowanie systemów informatycznych
Kod przedmiotu 11.3-WI-INFP-PSI
Wydział Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
Kierunek Informatyka
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 5
Liczba punktów ECTS do zdobycia 6
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr inż. Tomasz Gratkowski
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę
Wykład 30 2 18 1,2 Egzamin

Cel przedmiotu

  • Zapoznanie studenta z technikami modelowania systemów informacyjnych. 
  • Zapoznanie studenta ze sposobami dokumentacji systemów informatycznych. 
  • Ukształtowanie  umiejętności  w  zakresie  zbierania  wymagań  oraz  tworzenia  specyfikacji funkcjonalnej systemów informatycznych. 

Wymagania wstępne

Programowanie obiektowe, 
Inżynieria oprogramowania.

Zakres tematyczny

Podstawowe funkcje systemu informatycznego.   
Metodyki  projektowania  systemu  informatycznego  (fazy  cyklu  życia  systemu:  analiza wymagań,  projektowanie,  implementacja,  testowanie,  instalacja,  eksploatacja,  wycofanie). Klasyfikacja metodyk projektowania systemów informatycznych.   
Modele cyklu życia systemu informatycznego. 
Rodzaje  dokumentacji  systemu  informatycznego  (Ogólna  -  powstaje  na  etapie  analizy, Techniczna  -  powstaje  na  etapie  projektowania  i  implementacji,  Użytkowa  -  instrukcja obsługi systemu). 
Modelowanie w języku UML. 
Zautomatyzowane metody wytwarzania oprogramowania w oparciu o język UML. 

Metody kształcenia

wykład: wykład konwencjonalny/tradycyjny, wykład problemowy 
laboratorium:  burza  mózgów,  konsultacje,  praca  w  grupach,  zajęcia  praktyczne,  metoda projektu, ćwiczenia laboratoryjne 

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu pisemnego lub testu. 
Laboratorium  -  warunkiem  zaliczenia  jest  uzyskanie  pozytywnych  ocen  ze  wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych, przewidzianych do realizacji w ramach programu laboratorium. 
Składowe oceny końcowej = wykład: 50% + laboratorium: 50% 

Literatura podstawowa

Śmiałek M.: Zrozumieć UML 2.0. Metody modelowania obiektowego, Wydawnictwo, Helion, 2005   
Bereza-Jarociński B., Szomański B.: Inżynieria oprogramowania. Jak zapewnić jakość tworzonym aplikacjom, Wydawnictwo, Helion, 2009   
Wrycza  St.:  Analiza  i  projektowanie  systemów  informatycznych  zarządzania.  Metodyki,  techniki, narzędzia, PWN, Warszawa 1999   
Szejko ST.(red.): Metody wytwarzania oprogramowania, Wydawnictwo MIKOM, Warszawa 2002 
Stanisław Wrycza, Bartosz Marcinkowski, Krzysztof Wyrzykowski: Język UML 2.0 w modelowaniu systemów informatycznych, Helion, 2006

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Tomasz Gratkowski (ostatnia modyfikacja: 26-04-2017 22:34)