SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Zaawansowane środowiska programistyczne - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Zaawansowane środowiska programistyczne
Kod przedmiotu 11.3-WI-INFP-ZŚP
Wydział Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
Kierunek Informatyka
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. inż. Marek Sawerwain, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 18 1,2 Egzamin
Laboratorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę
Projekt 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

  • zapoznanie studentów z podstawowymi informacjami o środowiskach typu RAD (ang. rapid application development – błyskawiczne projektowanie aplikacji), przedstawienie zalet środowisk RAD na przykładzie systemów Delphi, C++ Builder,
  • przedstawienie możliwości tworzenia aplikacji typu „desktop” oraz aplikacji korzystających z serwerów baz danych, wykorzystując min. język SQL, podanie podstawowych informacji o strukturze komponentów VCL (ang. Visual Component Library), nakreślenie podstaw technologii DLL i COM,
  • nauka podstawowych umiejętności w zakresie tworzenia aplikacji Internetowych wykorzystujących technologię WebSnap, a także aplikacji wielowarstwowych, omówienie technologii ASP i ASO (Active Server Pages, Active Server Objects), zaprezentowanie technologii CORBA w środowiskach C++ Builder oraz Delphi

Wymagania wstępne

Podstawy programowania, Programowanie obiektowe

Zakres tematyczny

Programowanie aplikacji dla systemu MS Windows. Historia rozwoju narzędzi RAD (Rapid Application Development) - Delphi, C++ Builder, Kylix i ich zgodność. Język Object Pascal a C++. Wprowadzenie do środowiska programistycznego DELPHI. Projekty, moduły i formularze. Wykorzystanie debuggera. Obsługa wyjątków. Programowanie bazujące na zdarzeniach. Tworzenie bibliotek DLL. Obsługa komunikatów Windows. Aplikacje wielowątkowe.

Możliwości programowania baz danych. Wprowadzenie do BDE (Borland Database Engine) Podstawowe komponenty obsługi baz danych. Operacje na zbiorach danych (nawigacja, filtrowanie, przeszukiwanie, itp.). Obsługa SQLa - komponent TQuery. Technologia dbExpress. Tworzenie aplikacji bazodanowych za pomocą dbGo for ADO. Projektowanie raportów. Wprowadzenie do InterBase.

Konstruowanie komponentów. Architektury komponentów VCL i CLX. Tworzenie komponentów VCL. Komponenty międzyplatformowe. Programowanie rozszerzeń powłoki Windows. Podstawy COM (Component Object Model). Technologia COM a DELPHI.

Aplikacje internetowe. Aplikacje internetowe a DELPHI. Wprowadzenie do technologii WebSnap. Projektowanie aplikacji serwerowych z wykorzystaniem WebSnap. XML a DELPHI. MIDDAS - tworzenie aplikacji wielowarstwowych. Typowa architektura DataSnap. Tworzenie aplikacji DataSnap. Wprowadzenie do ASP (Active Server Pages) Active Server Objects (ASO). Wprowadzenie do technologii CORBA. Możliwości i architektura CORBA. Język IDL. Przykładowe aplikacje.

Metody kształcenia

Wykład: wykład konwencjonalny/tradycyjny.
Laboratorium: ćwiczenia laboratoryjne, wg listy zadań.
Projekt: praca w grupach, metoda projektu.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu przeprowadzonego w formie pisemnej.
Laboratorium - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych, przewidzianych do realizacji w ramach programu laboratorium.
Projekt - warunkiem zaliczenia jest wykonanie wszystkich zadań projektowych, przewidzianych do realizacji w ramach zajęć projektowych oraz przygotowanie pisemnego raportu ze zrealizowanego projektu.
Składowe oceny końcowej = wykład: 30% + laboratorium: 30% + projekt: 40%

Literatura podstawowa

  1. Pacheco X. i Teixeira S.: Delphi 6. Vademecum profesjonalisty, Helion, Warszawa, 2002
  2. Wybrańczyk M.: Delphi 7 i bazy danych, Helion, Warszawa, 2003

Literatura uzupełniająca

  1. Cantu M.: Mastering Delphi 7, Sybex, 2003
  2. Cantu M.: Delphi XE Handbook: A Guide to New Features in Delphi XE, CreateSpace Independent Publishing Platform, 2011
  3. Rolliston C.: Delphi XE2 Foundations, CreateSpace Independent Publishing Platform, 2012

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. inż. Marek Sawerwain, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 25-04-2017 11:42)