SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Wybrane problemy tribologii - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Wybrane problemy tribologii
Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-EM-D-01_15gen
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Mechanika i budowa maszyn
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr inż. Krzysztof Adamczuk
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 18 1,2 Egzamin
Laboratorium 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami związanymi ze zjawiskami zachodzącymi w węzłach tarcia maszyn i urządzeń, rodzajami zużycia tribologicznego oraz metodami polepszającymi warunki pracy par trących.

Wymagania wstępne

Inżynieria wytwarzania, Metrologia i systemy pomiarowe, PKM, Materiałoznawstwo.

Zakres tematyczny

Definicje wybranych pojęć procesów tarcia i zużycia. Podstawy budowy ciał stałych i płynów. Cechy charakterystyczne warstwy wierzchniej. Metody badania stanu warstwy
wierzchniej. Tarcie ciał stałych. Zjawiska w strefie kontaktu dwóch ciał stałych. Smary stałe. Tarcie graniczne. Tarcie płynne. Tarcie mieszane. Sterowanie warunkami tarcia na powierzchni dwóch ciał stałych. Wpływ tarcia na przebieg procesów zużywania maszyn. Metody badania procesów tarcia i zużycia. Optymalizacja procesów tarcia i zużycia.

Metody kształcenia

Wykłady z wykorzystaniem środków audiowizualnych. Praca z książkami, aktualnymi normami, czasopismami i katalogami środków smarowych; indywidualna praca studenta w opracowaniu sprawozdań laboratoryjnych.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład – warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnej oceny z trzech pisemnych odpowiedzi na pytania egzaminacyjne.
Laboratorium – warunkiem zaliczenia laboratorium jest wykonanie i zaliczenie wszystkich sprawozdań.

Literatura podstawowa

1. Hebda M. Procesy tarcia, smarowania i zużywania maszyn. Warszawa – Radom, Wydawnictwo ITeE, 2007.
2. Lawrowski Z. Tribologia: tarcia, zużywanie i smarowanie. Warszawa, PWN, 1993.
3. Leszek W. Wybrane zagadnienia metodologii badań tribologicznych. Warszawa, PWN, 1990.
4. LABER. S. Wybrane problemy eksploatacji maszyn. Wydawnictwo:Biblioteka Problemów Eksploatacji. Instytut Technologii Eksploatacji Maszyn, Radom 2011.
5. Laber S.: Preparaty eksploatacyjne o działaniu chemicznym. Wyd. Uniwersytet Zielonogórski 2001.

Literatura uzupełniająca

1. Szczerek M., Wiśniewski M. Tribologia i tribotechnika. Radom, Wydawnictwo ITeE, 2002.
2. Szczerek M.: Metodologiczne problemy systematyzacji eksperymentalnych badań tribologicznych. Wyd. ITeE, Radom 1997.
3. Czasopisma naukowe i naukowo-techniczne: Inżynieria materiałowa, Inżynieria powierzchni, Kompozyty; Tribologia: Teoria i praktyka; Archiwum technologii maszyn i automatyzacji.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Krzysztof Adamczuk (ostatnia modyfikacja: 13-07-2017 12:35)