SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Metody statystyczne w praktyce inżynierskiej - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Metody statystyczne w praktyce inżynierskiej
Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-EM-D-05_15gen
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Mechanika i budowa maszyn
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • prof. dr hab. inż. Eugene Feldshtein
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 18 1,2 Egzamin
Ćwiczenia 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi metodami statystycznymi stosowanymi w
praktyce inŜynierskiej w celu planowania badań i weryfikacji ich wyników do wykorzystania w dalszym
procesie kształcenia oraz w przyszłej pracy zawodowej.

Wymagania wstępne

Przedmioty specjalnościowe z zakresu eksploatacji maszyn, Elementy inŜynierii powierzchni, Niezawodność
maszyn.

Zakres tematyczny

Treść wykładowa. Podstawowe pojęcia w badaniach inŜynierskich. Metody pomiarów podstawowych
wielkości wykorzystywane w badaniach inŜynierskich (długości, siły, ciśnienia, temperatury itp.). Wybrane
zagadnienia statystyki matematycznej. Wyeliminowanie błędnych wartości losowych w trakcie analizy
wyników pomiarów. Rozkłady prawdopodobieństwa w eksploatacji maszyn. Obliczenia podstawowych
wartości rozkładów prawdopodobieństwa. Testowanie hipotez statystycznych. Metody określenia istotności
wpływu czynników badanych. Zastosowanie analizy korelacyjnej w obliczeniach inŜynierskich. Zastosowanie
analizy regresyjnej w obliczeniach inŜynierskich. Zastosowanie analizy dyspersyjnej w obliczeniach
inŜynierskich. Metody planowania eksperymentu pozwalające na zmniejszenie ilości czynników wejściowych.
Plany statyczne zdeterminowane dwupoziomowe i wielopoziomowe. Planowanie eksperymentu w badaniach
wartości jakościowych. Jednokryterialne metody optymalizacji procesów technologicznych i eksploatacyjnych.
Optymalizacja wielokryterialna.
Tematy ćwiczeń.
1. Analiza wstępna wyników badań (analiza graficzna, analiza statystyczna za pomocą
programu Excel, eliminowanie błędów grubych).
2. Sprawdzenie hipotez (testów statystycznych).
3. Opracowanie planu badań zdeterminowanych dwóch i wielopoziomowych.
4. Analiza statystyczna wyników badań zdeterminowanych.
5. Określenie równania regresji za pomocą programu Excel.
6. Analiza korelacyjna wyników badań za pomocą programu Excel.
7. Opracowanie planów badań eliminujących (Taguchi, Plackett-Burman i inne).
8. Opracowanie matrycy optymalizacji metodą simpleks.

Metody kształcenia

Wykłady z wykorzystaniem środków audiowizualnych. Opracowanie referatów i prezentacji multimedialnych w
ramach seminariów i zadań indywidualnych. Praca z ksiąŜkami.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia części wykładowej jest uzyskanie pozytywnej oceny z 3-ch pisemnych odpowiedzi na
pytania egzaminacyjne dotyczące teoretycznych zagadnień przedmiotu.
Warunkiem zaliczenia części ćwiczeniowej jest uzyskanie pozytywnych ocen sporządzonych sprawozdań ze
wszystkich zajęć, przewidzianych do realizacji w ramach programu z uwzględnieniem obecności i aktywności
studenta na zajęciach.

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie wszystkich jego form.
Ocena końcowa na zaliczenie przedmiotu jest średnią arytmetyczną z ocen za poszczególne formy zajęć.

Literatura podstawowa

1. Kukiełka L. Podstawy badań inŜynierskich. Warszawa, PWN, 2002;
2. Korzyński M. Metodyka eksperymentu. Planowanie, realizacja i statystyczne opracowanie wyników
eksperymentów technologicznych. Warszawa, PWN, 2006.

Literatura uzupełniająca

1. Kacprzycki B.L. Planowanie eksperymentu. Podstawy matematyczne. Warszawa, WNT, 1974;
2. Kurcyusz S. Matematyczne podstawy teorii optymalizacji. Warszawa, PWN, 1982;
3. Pająk E., Wieczorkowski K. Podstawy optymalizacji operacji technologicznych w przykładach. Warszawa PWN
1982.
4. Trajdos T. Matematyka dla inŜynierów. Warszawa, WNT, 1981.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Daniel Dębowski (ostatnia modyfikacja: 26-04-2017 11:08)