SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Zarządzanie innowacyjnymi projektami w motoryzacji i transporcie - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Zarządzanie innowacyjnymi projektami w motoryzacji i transporcie
Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-KiEP-D-11_15W_pNadGen38YKL
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Mechanika i budowa maszyn
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr hab. inż. Władysław Papacz, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Laboratorium 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Przedstawienie podstawowych zagadnień dotyczących zarządzania innowacjami i projektami innowacyjnymi. Zapoznanie studentów z podstawowymi metodami zarządzania projektami oraz wskazanie roli i znaczenia innowacji we współczesnej gospodarce.Ukształtowanie postawy otwartości na innowacje i przedsiębiorczość.

Wymagania wstępne

Zna zasady eksploatacji i budowy kołowych środków transportu.

Zakres tematyczny

Przedsiębiorczości i jej znaczenie we współczesnej gospodarce. Pojęcie i rodzaje innowacji. Modele innowacji. Proces innowacji. Region jako źródło procesów innowacji. Rola państwa i samorządu terytorialnego w kształtowaniu innowacji i przedsiębiorczości. Strategie przedsiębiorczości i innowacji. Finansowanie innowacji. Zarządzanie innowacjami i zarządzanie wiedzą.

Metody kształcenia

Wykład dyskusyjny z elementami  prezentacji multimedialnej.

Praca nad skomercjalizowaniem własnego pomysłu wdrożeniowego.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie opracowania na wybrany temat.

Prezentacja własnej innowacji z zakresu techniki motoryzacyjnej lub transportu.

Literatura podstawowa

1. Tidd  J., Bessant J.,  Zarządzanie innowacjami : integracja zmian technologicznych, rynkowych i organizacyjnych, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2011

2. Nowacki R., Staniewski  M. W. (red.)  Podejście innowacyjne w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Difin 2010

3. Kelley T., Sztuka innowacji, Klasyka Biznesu, Rzeczpospolita 2011

4. Alexander Osterwalder, Yves Pigneur: Tworzenie modeli biznesowych. Podręcznik wizjonera.

5. David Allen: Getting Things Done, czyli sztuka bezstresowej efektywności. Wydanie II.

Literatura uzupełniająca

 1. Nowakowska A., Regionalny wymiar procesów innowacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego,  Łódź 2011
 2. Janasz W., Kozioł K., Innowacje w organizacji,  Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne 2011
 3. Duraj J., Papiernik-Wojdera M., Przedsiębiorczość i innowacyjność. Difin Warszawa 2010
 4. Golińska-Pieszyńska M., Polityka wiedzy a współczesne procesy innowacyjne, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2009
 5. InnoSuport: Wspieranie innowacji w małych i średnich przedsiębiorstwach http://www.epi.gov/pl/innosuport
 6. Małgorzata Dolańska, Wpyw kapitału intelektualnego organizacji na rozwój innowacji, http://www.e-mentor.edu.pl/artykul_v2.php?numer=148id=262#
 7. Krystian Gruba, Aleksandra Łubnicka, Innowacje i komercjalizacja wynikóTRU 2007, http://www.cittru.uj.edu.pl/
 8. Baruk J. (2006), Zarządzanie wiedzą i innowacjami, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 9. Bielski I. (2000), Przebieg i uwarunkowania procesów innowacyjnych, Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego Sp. z o.o.,Bydgoszcz.
 10. Bogdanienko J. (2004), Innowacyjność przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń.
 11. Drucker P. F. (1992), Innowacje i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady,PWE, Warszawa.
 12. Sosnowska A.(2000), Zarządzanie nowym produktem, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Daniel Dębowski (ostatnia modyfikacja: 26-04-2017 11:08)