SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Procesy informacyjne - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Procesy informacyjne
Kod przedmiotu 06.9-WM-IBezp-P-42_15gen
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Inżynieria bezpieczeństwa
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 5
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Maria Agnieszka Paszkowicz
  • dr hab. Eunika Baron-Polańczyk, prof. UZ
  • dr Aneta Klementowska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie oraz uświadomienie studentom roli informacji i wiedzy oraz komunikacji (w tym w procesach zarządzania przedsiębiorstwem, w sytuacjach zagrożeń/kryzysowych); Kształtowanie umiejętności w zakresie ustalania rodzajów, przeznaczenia, roli i funkcjonalności rozwiązań informatycznych wspierających procesy edukacyjne, informacyjne i biznesowe w organizacji gospodarczej; Wskazanie i ocenianie kryteriów doboru i wyboru rozwiązań informatycznych w zależności od potrzeb organizacji gospodarczej.

Wymagania wstępne

Brak wymagań wstępnych

Zakres tematyczny

Świadomość i postrzeganie zagrożeń. Społeczne komunikowanie się w sprawach zagrożeń. Strumienie informacji, czas i przestrzeń w sytuacjach kryzysowych. Rodzaje komunikacji społecznej – komunikowanie interpersonalne, komunikowanie masowe, komunikowanie informacyjne, komunikowanie perswazyjne. Komunikacja antykryzysowa – cechy komunikacji w kryzysie, skuteczna i nieskuteczna komunikacja w kryzysie. Zasady przygotowania skutecznej komunikacji antykryzysowej. Środki masowego komunikowania w kryzysie – społeczne funkcje środków masowego komunikowania, przekazy medialne a zachowania społeczne. Współpraca z przedstawicielami mediów – zasady skutecznej współpracy z dziennikarzami, rodzaje i techniki współpracy z dziennikarzami, zasady organizowania i prowadzenia konferencji prasowych. Rzecznik prasowy i zespół współpracy z mediami. Środki masowego komunikowania jako środowisko wychowawcze. Komunikacja w procesie szkolenia. Zasady i cel ewaluacji zajęć szkoleniowych. Negocjacje i mediacje w procesie planowania cywilnego.

Metody kształcenia

Zajęcia laboratoryjne, ćwiczenia praktyczne, dyskusja problemowa.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie na ocenę ćwiczeń odbywa się na podstawie ocenionych projektów i sprawdzianów. Wykład zaliczany jest wg pisemnego sprawdzianu. Ocena wypadkowa ustalana jest na podstawie średniej z ocen z ćwiczeń i wykładu z jednakową wagą.

Literatura podstawowa

Wrycza S. (red.), Informatyka Ekonomiczna. Podręcznik akademicki, PWE, Gdańsk 2010.

Nowicki A., Sitarska M. (red.), Procesy informacyjne w zarządzaniu, Wydawnictwo Uniwersytetu ekonomicznego, Wrocław 2010.

Oleński J, Ekonomika informacji. Podstawy. PWE, Warszawa 2001.

Literatura uzupełniająca

Kisielnicki J., Systemy informatyczne zarządzania, Placet, Warszawa 2013.

Oleński J., Infrastruktura informacyjna państwa w globalnej gospodarce. Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych, Warszawa 2006.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Ryszard Matysiak, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 26-04-2017 12:04)