SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Seminarium dyplomowe II - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Seminarium dyplomowe II
Kod przedmiotu 06.9-WM-IBezp-P-61_15gen
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Inżynieria bezpieczeństwa
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Ryszard Matysiak, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Seminarium 60 4 54 3,6 Zaliczenie 

Cel przedmiotu

Zapoznanie studentów z metodologicznymi zasadami prowadzenia badań inżynierskich.

Wymagania wstępne

Wiedza i umiejętności z zakresu przedmiotów realizowanych na poprzednich semestrach.

Zakres tematyczny

Podstawy teoretyczne badań empirycznych dotyczących podjętej na seminarium problematyki badawczej. Metodologiczne zasady uprawiania badań empirycznych w aspekcie podjętych badań własnych. Formułowanie tematów prac magisterskich, koncepcji badawczych-problemów badań, ustalanie techniki, próby badawczej, terenu; omówienie zasad konstruowania narzędzi badawczych.

Metody kształcenia

wykład konwencjonalny, praca z dokumentem źródłowym

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Weryfikacja efektów kształcenia odbywa się w trakcje konsultacji z promotorem i zaliczenia przedstawionego opracowania seminaryjnego. Warunkiem zaliczenia jest przedstawienie zebranych materiałów i dokonania ich analizy. Podstawą zaliczenia seminarium jest akceptacja promotora przedstawionych pisemnie i ustnie referatów (prezentacji) oraz widoczna aktywność na zajęciach.

Literatura podstawowa

Literatura właściwa dla wybranego kierunku badań.

Literatura uzupełniająca

Literatura właściwa dla wybranego kierunku badań.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Ryszard Matysiak, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 03-05-2017 15:37)