SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Bezpieczeństwo w przemyśle drzewnym - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Bezpieczeństwo w przemyśle drzewnym
Kod przedmiotu 06.9-WM-IBezp-P-67_15gen
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Inżynieria bezpieczeństwa
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 7
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. inż. Waldemar Uździcki, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Znajomość zasadniczych zasad i wymagań bezpieczeństwa podczas mechanicznej obróbki drewna i przy lakierowaniu drewna. Znajomość zasad bezpieczeństwa dotyczących obrabiarek do drewna. 

Wymagania wstępne

Podstawy konstrukcji maszyn. Inżynieria bezpieczeństwa technicznego. Środki bezpieczeństwa i ochrony. Techniki wytwarzania.

Zakres tematyczny

Bezpieczeństwo w zakładach mechanicznej obróbki drewna i tartacznictwie. Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna. Konstrukcja obrabiarek. Pomiar hałasu – warunki pomiarów dotyczące obrabiarek do drewna. Bezpieczeństwo przy lakierowaniu drewna. Pneumatyczne instalacje odciągowe. 

Metody kształcenia

Wykład: wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład problemowy

Ćwiczenia: pogadanka, pomiar, dyskusja, analiza.

Wycieczka dydaktyczna do zakładu pracy.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład zalicza się na podstawie końcowego kolokwium zaliczeniowego (praca pisemna). Zajęcia z laboratorium oceniane są na podstawie: obecności, wykonania wszystkich ćwiczeń. Ocena ostateczna jest średnią z zaliczenia laboratorium i kolokwium.

Sprawdzian wiadomości i umiejętności z progami procentowymi:

bardzo dobry (91%-100%)

dobry plus (81%-90%)

dobry (71%-80%)

dostateczny plus (61%-70%)

dostateczny (51%-60%)

niedostateczny (0%-50%)

Literatura podstawowa

1.         Dony S.: Transport pneumatyczny i odpylanie w przemyśle drzewnym. Akademia Rolnicza, Poznań 1999.

2.         Więcek E., Stroszejn-Mrowca G., Maciejewska A.: Pyły środowiska pracy. W: Higiena pracy pod red. Induskiego J.A. Oficyna wydawnicza Instytutu Medycyny Pracy, Łódź 1999.

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Ryszard Matysiak, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 26-04-2017 12:04)