SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Systemy zarządzania jakością - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Systemy zarządzania jakością
Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-MTR-D-12_15
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Mechanika i budowa maszyn
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 1
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr inż. Edward Tertel
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę
Laboratorium 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studentów z podstawowymi terminami z zakresu zarządzania jakością. Poznanie metod i procedur oceny jakościowej wyrobów, usług i działań. Poznanie podstawowych filozofii w zarządzaniu jakością. Zapoznanie z zapisami norm jakościowych  ISO9OOO oraz wybranych norm branżowych. Omówienie podstawowych procedur wdrażania i utrzymywania systemów zarządzania jakością.

Wymagania wstępne

Matematyka, Komputerowe Wspomaganie Obliczeń Inżynierskich , umiejętności posługiwania się podstawowymi narzędziami informatycznymi

Zakres tematyczny

Wykład:

Pojęcie jakości i jej definicje. Terminy ogólne związane z jakością. Systemy jakości według norm serii PN-EN ISO 9000. Dokumentowanie  systemu zapewnienia jakości. Zarządzanie przez jakość, koncepcja i wdrażanie. Zarządzanie jakością wg normy PN-EN-ISO 9001. Koncepcja klienta wewnętrznego i jej znaczenie dla zarządzania jakością. Programy poprawy jakości. Cykl poprawy PDCA. Wdrażanie i certyfikacja systemów zarządzania jakością. TQM – Zarządzanie przez jakość. Metody planowania jakości, diagram Ishikawy, schematy procesów, metoda funkcjonalnego rozpisania jakości (QFD). "Dom" jakości . Elementy sterowania jakością. Wykres Pareto-Lorentza . Karty kontrolne Shewharta.

Laboratorium:

Tworzenie elementów dokumentacji SZJ – zgodnej z PN-EN ISO 9001 – dyskusja, ocena porównawcza. Tworzenie mapy przepływu procesu dla zadanego zadania produkcyjnego. Zastosowanie wybranych narzędzi zarządzania jakością: 5s – gra edukacyjna, dyskusja nad wybranym stanowiskiem produkcyjnym, diagram przyczynowo-skutkowy, histogram, karty kontrole – analiza przydatności, dyskusja. Statystyczne miary jakości w Six Sigma, wyznaczanie zdolności krótkotrwałej i długotrwałej procesu.

Metody kształcenia

Wykłady konwencjonalne, oraz z wykorzystaniem technik multimedialnych. Praca z literaturą fachową – czasopisma. Praca indywidualna i zespołowa w trakcie realizacji ćwiczeń laboratoryjnych. Prezentacja rozwiązań, dyskusja nad uzyskanymi rozwiązaniami.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Ocena z wykładu jest określana na podstawie końcowego kolokwium zaliczeniowego

Ocena z ćwiczeń laboratoryjnych jest określana na podstawie: sprawozdań/raportów/opracowań będących efektem wykonania wszystkich przewidzianych do realizacji ćwiczeń.

Ocena końcowa na zaliczenie przedmiotu jest średnią arytmetyczną ocen za poszczególne formy zajęć.

Literatura podstawowa

  1. Hamrol Adam, Mantura Władysław: Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006
  2. Hamrol Adam: Zapewnianie jakości w procesach wytwarzania, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań, 1995
  3. Praca zbiorowa, red. Tabor Adam, Zając Andrzej, Rączka Marek: Zarządzanie jakością Tom I – Jakość i systemy zapewnienia jakości, Tom II –Jakość w procesach wytwarzania – podręcznik dla studentów wyższych szkół technicznych.  Kraków 2000
  4. M. Urbaniak: Zarządzanie Jakością. Teoria i praktyka, Wyd. Difin, Warszawa 2004,
  5. M. Urbaniak: Systemy zarządzania w praktyce gospodarczej, Wyd. Difin, Warszawa 2006.
  6. Normy ISO serii 9000,

 

Literatura uzupełniająca

Miesięczniki:

  1. Problemy Jakości,
  2. Normalizacja

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Daniel Dębowski (ostatnia modyfikacja: 26-04-2017 12:01)