SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Rodzaje i znaczenie ekosystemów - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Rodzaje i znaczenie ekosystemów
Kod przedmiotu 06.9-WM-BHP-BPLR-P-02
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Bezpieczeństwo i higiena pracy
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 5
Liczba punktów ECTS do zdobycia 1
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr inż. Krzysztof Łasiński, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest wprowadzenie zagadnienia z zakresu ekologii, hydrobiologii wód, klasyfikacji ekosystemów oraz czynników ekologicznych warunkujących różnorodność i znaczenie ekosystemów w środowisku naturalnym człowieka.

Wymagania wstępne

Podstawowa wiedza nauk przyrodniczych

Zakres tematyczny

Wiadomości podstawowe związane z ekosystemami. Podstawowe definicje. Historia badań nad ekosystemami. Klasyfikacje ekosystemów. Typy ekosystemów wodnych. Główne ugrupowania organizmów wodnych oraz adaptacja do środowiska. Biosfera - suma ekosystemów w powiązaniu z ekosystemem globalnym. Różnorodność biologiczna - wymiary i poziomy. Czynniki ekologiczne warunkujące różnorodność ekosystemów. Rola i znaczenie różnorodności ekosystemów.

Metody kształcenia

Laboratorium: zajęcia terenowe, konsultacje

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Obecność na zajęciach i pozytywna ocena sprawdzianu praktycznego

Literatura podstawowa

1. Praca zbiorowa, "Planeta Ziemia. Wielka ilustrowana encyklopedia wiedzy o Ziemi",

2. Krebs C.J., 2011 r., "Ekologia. Eksperymentalna analiza rozmieszczenia i liczebności", wyd. Nauk. PWN,, s.647,

3. Kostrowicki A.S., 1999r., "Geografia biosfery: biogeografia dynamiczna lądów", wyd. Naukowe PWN, s.255,

4. Poskrobko B. (red.), 2003r., "Sterowanie zachowaniem różnorodności biologicznej", wyd. Politechniki Białostockiej, s.328,

5. Lampert W., Sommer U. 1996. Ekologia wód śródlądowych. PWN, Warszawa.

6. Kajak Z. 1979. Eutrofizacja jezior. PWN, Warszawa, 1979.

7. Żmudziński L. (red.). 2002. Słownik Hydrobiologiczny. PWN, Warszawa.

Literatura uzupełniająca

1. Allan J. D. Ekologia wód płynących. 1998. PWN, Warszawa.

2. Engelhardt W. 1998. Przewodnik Flora i fauna wód śródlądowych. Multico.

3. Wołowski K., Hindák F. 2005. Atlas, VEDA

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Krzysztof Łasiński, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 30-05-2017 15:07)