SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Teoria kultury - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Teoria kultury
Kod przedmiotu 08.9-WH-KP-TK-S16
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Kulturoznawstwo
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 6
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr hab. Roman Sapeńko, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 - - Egzamin
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie 

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z najważniejszymi teoriami dotyczącymi kultury.

Wymagania wstępne

Podstawy w historii, wiedzy o kulturze.  

 

 

Zakres tematyczny

Definicje kultury.

Badanie kultury jako nauka. Różne strategie badawcze — filozofia, socjologia, psychologia, antropologia i inne nauki o kulturze.

Najważniejsze paradygmaty badawcze w badaniach kultury. Ewolucjonizm, dyfuzjonizm, funkcjonalizm, teorie symboliczne, socjobiologia, teoria krytyczne, strukturalizm, poststrukturalizm, postmodernizm.

Człowiek i kultura. Teorie pochodzenia kultury.

Kultura i poznanie. Kultura i społeczne konstruowanie rzeczywistości.

Kulturalizm, materializm kulturowy.

Neuronauki i kultura.

Ćwiczenia:

Główne problemy współczesnej kultury.

Globalizacja i międzykulturowość.

Tożsamość a kultura. Etniczność, rasowość, narodowość.

Teorie hegemonii kulturowej. Problem ideologii i dominujących dyskursów.

Teorie gender i seksualności. Problematyka queer.

Bourdieu i teoria habitusu.

Imperializm i postkolonializm.

Metody kształcenia

Wykład: wykład syntetyczny, opisowy, analityczny, problemowy.

Ćwiczenia: dyskusja, praca z tekstem źródłowym, praca ze źródłami cyfrowymi

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Egzamin pisemny.

Weryfikacja przygotowania do zajęć, punkty za aktywność na zajęciach, krytyczne notatki o tekstach źródłowy

Literatura podstawowa

 

 

 1. Baldwin E. i inni, Wstęp do kulturoznawstwa, Zysk i spółka, Poznań 2007
 2. Barker Chris, Studia kulturowe. Teoria i praktyka, Kraków 2005.
 3. Baudrillard, J. Ameryca,  Warszawa, 1998.
 4. Bauman, Z. Globalizacja, Warszawa, 2000.
 5. Burszta Wojciech, Antropologia kulturowa, Warszawa 1999.
 6. Edgar A., Sedgwick P. Cultural theory: The key thinkers. London - New York2002.
 7. Godlewski G.  i in., Wprowadzenie do wiedzy o kulturze, Warszawa 1993.
 8. Mencwel A. (red.), Antropologia kultury. Warszawa 2011.
 9. Milner A. Contemporary cultural theory. London 1994.
 10. Nowicka Ewa, Świat człowieka - świat kultury, Warszawa 2002.

Strinati Dominic, Wiedza o kulturze popularnej, Warszawa 1998

Literatura uzupełniająca

 1. E. Cassirer, Logika nauk o kulturze, Wydawnictwo Marek Derewiecki, 2011.
 2. M. Szpakowska (red.), Antropologia ciała, WUW, Warszawa 2008.
 3. G. Godlewski (red.), Antropologia słowa, WUW, Warszawa  2003.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Dariusz Sagan (ostatnia modyfikacja: 03-07-2017 16:44)