SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Moduł FA3: Podstawy retoryki i erystyki - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Moduł FA3: Podstawy retoryki i erystyki
Kod przedmiotu 08.1-WH-KP-FPRE-S16
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Kulturoznawstwo
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Adam Trybus
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest przedstawienie podstawowych pojęć z zakresu erystyki i retoryki oraz analiza przebiegu wybranych dyskusji filozoficznych (spór ewolucjonizm-kreacjonizm, spory w filozofii matematyki oraz w bioetyce) w celu uwidocznienia ich struktury oraz zidentyfikowania podstawowych technik i chwytów erystycznych.

Wymagania wstępne

brak

Zakres tematyczny

Logiczne podstawy prowadzenia dyskusji. Pojęcie wnioskowania. Historia i przedmiot retoryki. Historia i przedmiot erystyki. Błędy w argumentacji, nieuczciwe chwyty w dyskusji.

Metody kształcenia

Wykład. Dyskusja. Analiza tekstów.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Aktywność na zajęciach. Umiejętność prawidłowej analizy dyskusji natury filozoficznej.

Literatura podstawowa

  1. M. Tokarz, Argumentacja. Perswazja. Manipulacja. Wykłady z teorii komunikacji

  2. K. Szymanek, Sztuka argumentacji. Słownik terminologiczny

  3. A. Schopenhauer, Erystyka, czyli sztuka prowadzenia sporów

Literatura uzupełniająca

  1. Ch. Perelman, Imperium retoryki. Retoryka i argumentacja

  2. J. Stelmach, Kodeks argumentacyjny dla prawników

  3. J. Jabłońska-Bonca, Prawnik a sztuka negocjacji i retoryki

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Dariusz Sagan (ostatnia modyfikacja: 30-06-2017 15:53)