SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Astrofizyka II - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Astrofizyka II
Kod przedmiotu 13.7-WF-FizD-A II- 17
Wydział Wydział Fizyki i Astronomii
Kierunek Fizyka
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 6
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 - - Egzamin
Laboratorium 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Poszerzenie wiedzy na temat astrofizyki gwiazd, ewolucji gwiazd pojedynczych i podwójnych, oraz końcowych stadiów ewolucji gwiazd.

Wymagania wstępne

Podstawowa wiedza z zakresu astrofizyki, w szczególności budowy i ewolucji gwiazd. Znajomość podstawowych zasad z zakresu mechaniki niebieskiej.

Zakres tematyczny

  1. Końcowe stadia ewolucji gwiazd.
  2. Podstawy fizyki materii zdegenerowanej i neutronowej.
  3. Podstawowe pojęcia Ogólnej Teorii Względności.
  4. Białe karły, gwiazdy neutronowe, czarne dziury.
  5. Gwiazdy podwójne i wielokrotne.
  6. Powierzchnie Roche’a i punkty Lagrange’a.
  7. Typy układów podwójnych: rozdzielone, pół-rozdzielone, kontaktowe.
  8. Ewolucja ciasnych układów podwójnych. Zmienne kataklizmiczne, podwójne układy rentgenowskie.
  9. Gromady gwiazd.
  10. Materia Międzygwiazdowa.

Metody kształcenia

Wykład klasyczny, ćwiczenia rachunkowe, metoda projektu – opracowanie wybranego zagadnienia teoretycznego z zakresu tematycznego wykładu.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład: Egzamin ustny. Warunek dopuszczenia do egzaminu – pozytywna ocena z ćwiczeń.

Ćwiczenia: Warunek zaliczenia – pozytywna ocena z pisemnego kolokwium rachunkowego plus pozytywna ocena z opracowania projektu.

Ocena końcowa: średnia ważona ocen z egzaminu (70%) i ćwiczeń (30%).

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 72 -
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 78 -
Łącznie 150 -
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 3 -
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 3 -
Łącznie 6 -

Literatura podstawowa

[1] F. Shu, Galaktyki, gwiazdy, życie”, Prószyński i S_ka, 2003.

[2] M. Kubiak, Gwiazdy i materia międzygwiazdowa, PWN, 1994

Literatura uzupełniająca

[1] J. Mullaney, Double & Multiple Stars and how to observe them, Springer 2005.

[2] R. Kippenhann, A. Weigert, Stellar structure and evolution, Springer 1996.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Mirosław Dudek, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 01-10-2017 17:57)