SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Astronomia pozagalaktyczna i kosmologia - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Astronomia pozagalaktyczna i kosmologia
Kod przedmiotu 13.7-WF-FizD-APK-S17
Wydział Wydział Fizyki i Astronomii
Kierunek Fizyka
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr hab. Dorota Rosińska, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 - - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium 15 1 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zdobycie wiedzy o obecnym stanie badań naukowych nad strukturą i ewolucją Wszechświata.

Wymagania wstępne

Podstawy z ogólnej teorii względności. Znajomość rachunku różniczkowego. Umiejętność programowania oraz stosowania podstawowych metod numerycznych

Zakres tematyczny

 1. Zasada kosmologiczna (kopernikańska).
 2. Obserwacyjne przesłanki na globalną jednorodność i izotropie Wszechświata.
 3. Składniki Wszechświata: promieniowanie, materia barionowa, ciemna materia i ciemna energia.
 4. Ewolucja płaskich modeli Friedmana-Lemaˆitre.
 5. Powstawanie kosmicznych struktur.
 6. Megaparsekowy wszechświat - kosmiczna sieć.
 7. Kosmiczne promieniowanie tła.
 8. Ewolucja galaktyk.
 9. Hipoteza kosmicznej inflacji.
 10. Pierwotna nukleosynteza.
 11. Aktywne jądra galaktyk.

Metody kształcenia

Wykład konwencjonalny, ćwiczenia rachunkowe

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład: Warunek zaliczenia - pozytywna ocena z testu.

Ćwiczenia: Poprawne i terminowe wykonanie prac domowych, pozytywna ocena z kolokwiów, aktywność na zajęciach.

Przed przystąpieniem do zaliczenia wykładu student musi uzyskać zaliczenie z ćwiczeń.

Ocena końcowa: średnia ważona ocen z wykładu (50%) i ćwiczeń (50%)

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 40 -
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 60 -
Łącznie 100 -
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 2 -
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 2 -
Łącznie 4 -

Literatura podstawowa

[1] James B. Hartle, Grawitacja, 2009, ISBN 9788323504764.

[2] Barbara Rydel, Introduction to Cosmology, ISBN-13: 978-0805389128,

Addison-Wesley; 1st edition (October 18, 2002).

[3] P. Schneider, Extragalactic astronomy and Cosmology, Springer, 2006.

[4] A. Liddle, Wprowadzenie do kosmologii współczesnej, Prószyński i S-ka, 2000.

[5] M. Jaroszyński, Galaktyki i budowa Wszechświata, PWN, 1993.

Literatura uzupełniająca

[1] Zasoby internetowe.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Mirosław Dudek, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 01-10-2017 18:08)