SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Radioastronomia współczesna - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Radioastronomia współczesna
Kod przedmiotu 13.7-WF-FizD-RW-S17
Wydział Wydział Fizyki i Astronomii
Kierunek Fizyka
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Jarosław Kijak, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Przekazanie, w formie pogłębionej wiedzy, informacji na temat współczesnej radioastronomii. Przegląd najnowocześniejszych instrumentów badawczych i technik obserwacyjnych oraz aktualnej wiedzy na temat źródeł radiowych we wszechświecie. Omówienie kluczowych projektów badawczych radioastronomii XXI wieku.

Wymagania wstępne

Zaliczenie przedmiotu: Astrofizyka.

Zakres tematyczny

Podstawy radioastronomii w kontekście nowoczesnych technik rejestracji sygnału radiowego. Budowa i działanie nowoczesnych radioteleskopów. Interferometria. Źródła radiowe we wszechświecie. Projekty ALMA, FAST, LOFAR, SKA.

Metody kształcenia

Wykład konwersatoryjny: treść przekazywana przez nauczyciela i wypowiedzi słuchaczy.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Ocena końcowa: Test końcowy. Warunek zaliczenia - pozytywna ocena z testu.

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 32 -
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 28 -
Łącznie 60 -
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 1 -
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 1 -
Łącznie 2 -

Literatura podstawowa

[1] Astronomia popularna, praca zbiorowa, PWN, Warszawa 1990.

[2] F. H. Shu, Fizyka Wszechświata, Prószyński i S-ka, Warszawa 2003.

[3] J. D. Kraus, 1986, Radio Astronomy, 2nd edition, Cygnus-Quasar Books, Powell, OH.

[4] T. L. Wilson, K. Rohlfs, S. Huttemeister, Tools of Radio Astronomy, Fifth Edition, Springer-Verlag, Berlin 2009.

[5] B. F. Burke and F. Graham-Smith, An Introduction to Radio Astronomy, Third Edition, Cambridge University Press, 2010.

Literatura uzupełniająca

[1] D. Lorimer and M. Kramer, Handbook of Pulsar Astronomy, Cambridge University Press, Cambridge, 2005.

[2] Single-dish radio astronomy techniques and applications : proceedings of the NAIC-NRAO Summer School held at National Astronomy and Ionosphere Center, Arecibo Observatory, Arecibo, Puerto Rico, USA, 10-15 June 2001.

[3] A.R. Thompson, J. M. Moran, G.W. Swenson Jr., Interferometry and Synthesis in Radio Astronomy, Second Edition; WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KgaA, Weinheim, 2004.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Mirosław Dudek, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 01-10-2017 20:16)