SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Pakiety do obliczeń statystycznych - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Pakiety do obliczeń statystycznych
Kod przedmiotu 13.2-WF-FMD-POSt-S17
Wydział Wydział Fizyki i Astronomii
Kierunek Fizyka
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Jarosław Piskorski, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Student potrafi wykorzystywać pakiety do obliczeń statystycznych do wspomagania obliczeń przy analizie
danych biomedycznych oraz do wizualizacji danych. Potrafi wspomóc mniej zaawansowanych użytkowników
tych pakietów w codziennej pracy

Wymagania wstępne

Znajomość zagadnień statystycznych, ze szczególnym uwzględnieniem biostatystyki. Znajomość pakietu
Microsoft Office, a w szczególności arkusza Excel lub pakietu LibreOffice i arkusza Calc. Umiejętność
programowania w R.

Zakres tematyczny

Przegląd dostępnych pakietów statystycznych i ogólne trendy w ich zastosowaniu
Cele i metody pakietów statystycznych ogólnego zastosowania,
Interfejs oparty na arkuszu kalkulacyjnym,
Transformacje danych w arkuszach,
Podstawy zastosowania Visual Basic w arkuszu kalkulacyjnym
Transformacje danych w arkuszach przy pomocy Visual Basic
Wymiana formatów xlsx i ods z R przy pomocy pakietu XLCONNECT
Grafika w Excelu/Calcu vs grafika w R
Elementy pakietu SPSS przy pomocy GNU PSPP
Wymiana formatów SPSS z R przy pomocy pakietu foreign

Metody kształcenia

Ćwiczenia laboratoryjne w pracowni komputerowej. Praca w grupach. Wspólne rozwiązywanie bardziej
skomplikowanych przykładów.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia laboratorium jest wykonanie wszystkich ćwiczeń programistycznych.
Ocena końcowa: średnia ważona ocen z ćwiczeń programistycznych (100%).

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 40 -
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 35 -
Łącznie 75 -
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 2 -
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 1 -
Łącznie 3 -

Literatura podstawowa

[1] A. Stanisz, Przystępny kurs statystyki z zastosowanie STATISTICA PL na przykładach z
medycyny
[2] Jerzy A. Moczko, Grzegorz H. Bręborowicz , Nie samą biostatystyką ...

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Mirosław Dudek, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 27-09-2017 10:28)