SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Algorytmy analizy obrazów medycznych - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Algorytmy analizy obrazów medycznych
Kod przedmiotu 12.8-WF-FizD-AAOM-S17
Wydział Wydział Fizyki i Astronomii
Kierunek Fizyka
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 7
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Jarosław Piskorski, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 - - Egzamin
Laboratorium 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie się z podstawowymi algorytmami używanymi w analizę obrazów
medycznych oraz zdobycie praktycznych umiejętności w ich implementacji.

Wymagania wstępne

Umiejętność programowania w języku Python. Podstawowy kurs analizy sygnałów oraz
instrumentarium i diagnostyki medycznej.

Zakres tematyczny

1) Fizyka obrazowania medycznego, instrumentacja i akwizycja obrazu

2) Formowanie i transformacje obrazu 2d i 3d, SNR, CNR (signal-to-noise, contrast-to-noise)

3) Algorytmy poprawiania obrazu (Image enhancement)

4) Wykrywanie cech obrazu (feature detection)

5) Podstawy technik segmentacyjnych

6) Algorytm projekcji wstecznej i twierdzenie Radona

7) echniki analizy skupisk i klasyfikacja

8) Jakość obrazu oraz walidacja jakości

 

 

Metody kształcenia

Wykłady oraz ćwiczenia laboratoryjne, dyskusje, samodzielna praca ze specjalistyczną literaturą
naukową w j. polskim oraz angielskim oraz praca z dokumentacją techniczną i wyszukiwanie
informacji w sieci Internet

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 72 -
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 115 -
Łącznie 187 -
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 3 -
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 4 -
Łącznie 7 -

Literatura podstawowa

[1] Klaus D. Toennies, Guide to Medical Image Analysis: Methods and Algorithms (Advances in
Computer Vision and Pattern Recognition) 2012th Edition

[2] Atam P. Dhawan, Medical Image Analysis 2nd Edition

 

Literatura uzupełniająca

[1] Kathy McQuillen Martensen, Radiographic Image Analysis, 4e 4th Edition

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Mirosław Dudek, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 26-09-2017 12:40)