SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Podstawy mikrobiologii - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Podstawy mikrobiologii
Kod przedmiotu 13.1-WF-FizD-PB-S17
Wydział Wydział Fizyki i Astronomii
Kierunek Fizyka
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr hab. Jarosław Piskorski, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studentów z elementami mikrobiologii, jej celami, metodami oraz związkami z ochroną zdrowia
oraz zawodem fizyka medycznego.

Wymagania wstępne

Kurs biologii w zakresie szkoły średniej, podstawowy kurs anatomii i fizjologii człowieka.

Zakres tematyczny

 

 1. Zróżnicowanie mikroorganizmów
 2. Funkcje życiowe mikroorganizmów
 3. Budowa podstawowych typów mikroorganizmów
 4. Genetyka mikroorganizmów
 5. Mikrobiologia molekularna
 6. Wirusy
 7. Fizyczne metody badania i modyfikowania mikroorganizmów
 8. Mikrobiologia ludzkiego zdrowia i choroby
 9. Ewolucja i ekologia mikroorganizmów
 10. Mikroorganizmy w rolnictwie i biotechnologii

Metody kształcenia

Wykład konwencjonalny, dyskusje.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład: Warunek zaliczenia – pozytywna ocena z kolokwium.

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 32 -
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 28 -
Łącznie 60 -
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 1 -
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 1 -
Łącznie 2 -

Literatura podstawowa

[1] Nicholas P. Money, Microbiology: A Very Short Introduction (Very Short Introductions) 1st Edition

[2] Gerard J. Tortora, Berdell R. Funke, Christine L. Case (Author), Microbiology: An Introduction,

Literatura uzupełniająca

1] Thomas J. Montville, Karl R. Matthews, Kalmia E. Kniel (Author), Food Microbiology: An Introduction 3rd Edition.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Mirosław Dudek, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 27-09-2017 11:16)