SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Wykład monograficzny II - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Wykład monograficzny II
Kod przedmiotu 13.2-WF-FizD-WykMon-S16
Wydział Wydział Fizyki i Astronomii
Kierunek Fizyka
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 - - Egzamin

Cel przedmiotu

Zaznajomienie studentów z pewnym wybranym, aktualnym działem fizyki na bardziej zaawansowanym niż kursowe wykłady poziomie. Szczegółowa tematyka wykładu będzie podana podana bezpośrednio przed rokiem akademickim, w którym wykład ten będzie miał miejsce.

Wymagania wstępne

Znajomość matematyki i fizyki z nabyta w trakcie wcześniejszych kursów uniwersyteckich

Zakres tematyczny

będzie podany bezpośrednio przed rokiem akademickim, w którym wykład ten będzie miał miejsce.

Metody kształcenia

Wykład konwencjonalny z wykorzystaniem narzędzi multimedialnych

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Pozytywna ocena z egzaminu końcowego.

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 42 -
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 58 -
Łącznie 100 -
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 2 -
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 2 -
Łącznie 4 -

Literatura podstawowa

będzie podana później

Literatura uzupełniająca

będzie podana później

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Mirosław Dudek, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 13-09-2017 11:11)