SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Etyka uprawiania nauki - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Etyka uprawiania nauki
Kod przedmiotu 01.0-WH-HistT-etykauprnau1.st.2014-W-S14_pNadGenJZ4MF
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Literaturoznawstwo
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów trzeciego stopnia z tyt. doktora
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr hab. Joanna Dudek, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 - - Egzamin

Cel przedmiotu

Zapoznanie doktorantów z zagadnieniami etyki i etosu nauki, ze związkami między wartościami, powinnościami i właściwą argumentacją na rzecz kształtowania i respektowania etycznych standardów w dziedzinie uprawiania nauki.

 

Wymagania wstępne

brak

Zakres tematyczny

1.       Nauka i wartości

 • status wartości moralnych,
 • uzasadnienie postulatów etycznych w nauce (jakość argumentacji, aksjologia i metodologia).

2.       Tradycje etosu i etyki nauki:

 • filozoficzna szkoła lwowsko-warszawska,
 • kategoria etosu w badaniach nad  środowiskiem naukowym,
 • etos jako universitas, miejsce wspólnoty osobowości – godność, autorytet i sumienie w życiu naukowym.

3.       Problem wolności nauki.

4.       Niezależność i zaangażowanie – w poszukiwaniu właściwych proporcji.

5.       Prawda i prawdomówność. Bezstronność i bezinteresowność.

6.       Zaufanie i odpowiedzialność.

7.       Prawne i etyczne aspekty ochrony własności intelektualnej:

 • pojęcia podstawowe,
 • filozoficzne uzasadnienie ochrony własności intelektualnej,
 • prawa autorskie.

8.       Konflikty i trudności w realizacji aksjologicznych podstaw etosu nauki i nauczania akademickiego:

 • mechanizmy oceniania i recenzowania,
 • plagiaty i kopiowanie,
 • pułapki komercjalizacji praktyki badawczej i ośrodków naukowych.

9.     Etyka uprawiania nauki na przykładzie wybranych tekstów i dokumentów.

10.   Edukacja w zakresie etyki badań naukowych jako forma samoregulacji środowisk naukowych: kodeksy, jednostki organizacyjne.

 

Metody kształcenia

Wykład, rozmowa, dyskusja, wspólna interpretacja tekstów źródłowych i dokumentów.

 

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zdanie egzaminu.

 

Literatura podstawowa

Dobre obyczaje w nauce. Zbiór zasad i wytycznych, Warszawa 2001.

Dobra praktyka badań naukowych. Rekomendacje opracowane przez Zespół Etyki w Nauce przy MNiI, Warszawa 2004.

Misja i służebność uniwersytetu w XXI wieku, red. J. Woźnicki, Warszawa 2013.

Literatura uzupełniająca

L. Koj, Powinności w nauce, t. 1. Określenie i poznawalność powinności, Lublin 1998.

W. Sawczuk, Etos pedagogów/nauczycieli akademickich – między akademickim sacrum a rynkowym profanum, Toruń 2009.

A. Dylus, Problematyka etyki nauki u przedstawicieli szkoły lwowsko-warszawskiej, Warszawa 1987.

Rozważania o tradycji i etosie, red. J. Bardziej, J. Goćkowski, Kraków 1998.

J. Goćkowski, L. Hołowiecka, Ethos profesjonalny uczonych,  „Etyka”, 19, 1981.

G. Woroniecka, Kategoria ethosu w badaniach nad środowiskiem naukowym, „Principia”, 46, 2008.

I. Lazari-Pawłowska, Nauczyciel akademicki a głoszenie ocen, [w:] tejże, Pisma wybrane, red. P.J. Smoczyński, Warszawa 1992.

R.Z. Morawski, Etyczne aspekty działalności badawczej w naukach empirycznych, Warszawa 2011.

L. Kołakowski, Po co uniwersytet? [w:] Tegoż, Czy Pan Bóg jest szczęśliwy i inne pytania, Kraków 2009.

E. Nowak, KM. Cern, Ethos w życiu publicznym, Warszawa 2008.

H.G. Gadamer, Teoria, etyka, edukacja. Eseje wybrane, Warszawa 2008.

Artykuły z czasopism: „Etyka”, „Forum Akademickie”.

Uwagi

brak


Zmodyfikowane przez prof. zw. dr hab. Małgorzata Mikołajczak (ostatnia modyfikacja: 21-09-2017 11:25)