SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Praktyka 4 - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Praktyka 4
Kod przedmiotu 08.0-WH-LiterT-pradokt4.st2014-Pra-S14_pNadGenK6LGK
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Literaturoznawstwo
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów trzeciego stopnia z tyt. doktora
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 8
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • prof. zw. dr hab. Małgorzata Mikołajczak
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Praktyka 30 2 - - Zaliczenie 

Cel przedmiotu

Kształcenie umiejętności przygotowujących doktoranta do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego: prowadzenia zajęć dydaktycznych, organizacji pracy naukowej, uczestniczenia w przedsięwzięciach naukowych środowiska.

Wymagania wstępne

brak

Zakres tematyczny

Praktyka obejmuje 30 godzin, w tym minimum 10 godzin prowadzenia zajęć dydaktycznych. Na pozostałe 20 godzin może się składać się inny rodzaj akademickiej aktywności, np. wykonywanie prac powierzonych doktorantowi przez prowadzącego zajęcia, hospitacje studentów na praktykach pedagogicznych, udział w przygotowaniu konferencji naukowych, uczestniczenie w przedsięwzięciach służących popularyzowaniu nauki (zajęcia z młodzieżą w instytucjach oświatowo-kulturalnych, prelekcje dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku itp.).

Metody kształcenia

Wybór metody jest dostosowany do charakteru danego przedsięwzięcia i ustalany z jego opiekunem.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Praktyka jest zaliczana na koniec roku przez kierownika studiów doktoranckich na podstawie potwierdzonego przez opiekuna naukowego/promotora dokumentu pn. Arkusz zaliczenia praktyk doktoranckich.

Literatura podstawowa

Literatura jest ściśle skorelowana z charakterem podjętej aktywności akademickiej i ustalana z opiekunem danego przedsięwzięcia.

Literatura uzupełniająca

Literatura jest ściśle skorelowana z charakterem podjętej aktywności akademickiej i ustalana z opiekunem danego przedsięwzięcia.

Uwagi

brak


Zmodyfikowane przez prof. zw. dr hab. Małgorzata Mikołajczak (ostatnia modyfikacja: 21-09-2017 12:59)